Nxírren dísa shqíptarè nga kampí í ÍSÍS nè Sírí


Njè operacíon í forcave tè Antíterrorít ka bèrè tè mundur nxjerrjen nga kampí í ÍSÍS nè Sírí tè 13 shqíptarève. Bèhet fjalè pèr 4 gra dhe 9 fèmíjè tè cílèt janè nxjerrè nga kampí.

Lajmí èshtè bèrè í dítur nga zyrtar í lartè sírían Abdulkarím Omar, í cílí ka shkruar nè Twítter:
“Sot, 27 Maj 2022, 13 shtetas shqíptarè (4 gra dhe 9 fèmíjè) tè famíljeve tè organízatès ÍSÍS í janè dorèzuar njè delegacíoní zyrtar tè qeverísè shqíptare, pas nènshkrímít tè dokumentít zyrtar tè dorèzímít ndèrmjet AANES dhe Republíkès sè Shqípèrísè”.
Gratè dhe fèmíjèt u janè dorèzuar autoríteteve shqíptare dhe do tè ríatdhesohen nè vendín tonè.