Shkruaj bukur, shkruaj shqip (Leksioni 1)

Përpunuar nga Mr. Donika Bakiu

Baby Boo

Abonoj – Abonohem – Abonim- Abonuar – çerdhe fjalësh me tëmë të huazuar nga gjuhët neolatine . Zëvendësohen plotësisht me fjalët shqipe : pajtoj , pajtohem , pajtim , pajtimtar , i pajtuar .

Abort-Abortoj – emri abort është huazim nga italishtja , ndërsa abortoj është formuar prej temës së tij , FGJSH këshillon të përdoret fjala shqipe dështim .

ADAPTIM-ADAPTOHEM-ADAPTOJ – çerdhe fjalësh me temë të huazuar nga gjuha fringe . FGJSH këshillon që në vend të tyre të përdoren fjalët shqipe përshtat, përshtatem , përshtatje , i përshtatur .

ADOPTOJ –ADOPTOHEM – ADOPTIM-ADOPTUES – ADOPTUAR – çerdhe fjalësh me temë të huazuar nga gjuha frenge , duhet të përdoren fjalët shqipe : birësoj, birësohem , birësim , birësues , i birësuar .

AGRAR – fjalë e huazuar nga italishtja . Në një pjesë të madhe të përdorimeve të saj prej kohësh është zëvendësuar nga fjala bujqësor.