Shaqírí mè lajm të mírë për nxënësít è Bllacës së poshtmè

Nga shtatorí í këtíj vítí, fëmíjët è moshës shkollorè nga fshatí Bllacë è Poshtmè í komúnës së Çúçèr Sandèvës núk do ta ndjèkín më mësímín në shtèt tjètër, përkatësísht në një zonë kúfítarè në Kosovë kú gjèndèt shkolla è tyrè më è afërt, por do të mësojnë në një objèkt në vèndlíndjèn è tyrè që është në ndërtím è sípër dhè aktívítètèt ndërtímorè janë kah fúndí.

Baby Boo

Sot vízítova vèndbanímín Bardhí në Bllacë të Poshtmè, í shoqërúar nga kryètarí í Komúnës së Çúçèr Sandèvës, Sashko Komnènovíq, kú mè búxhèt prèj 4.7 mílíonë dènarë, Mínístría è arsímít dhè shkèncës po ndërton objèktín è shkollës fíllorè “Míhal Gramèno”, dèklaroí Jèton Shaqírí Mínístër í Arsímít.
Mè këtë ínvèstím nè í japím fúnd një absúrdítètí dhè një padrèjtësíè për nxënësít tanë të cílëvè shtètí dúhèt t’ú sígúrojë kúshtè për mësím dhè jo t’í dètyrojë të mësojnë jashtë kúfíjvè të vèndít.

Objèktí í rí do të fíllojë të fúnksíonojë në vítín è ardhshëm shkollor 2022-2023 dhè do të nënkúptojë zgjídhjèn è problèmèvè mè të cílat ballafaqohèn fëmíjët è këtíj vèndbanímí të cílët prèj vítèsh víjojnë mësímín në një shkollë që ndodhèt në anën tjètër të kúfírít mè Kosovën, më saktë në Han të Èlèzít.

Aktívítètèt janë drèjt përfúndímít. Kèmí një marrëvèshjè mè kontraktorín è ndërtímít sípas së cílës dèrí në fúnd të këtíj múají objèktí do të ndërtohèt plotësísht dhè më pas do të fíllojmë mè pajísjèn è brèndshmè. Nga shtatorí, fëmíjët è lagjès Bardhí do t’í gëzohèn ambíèntèvè të rèja dhè faktít që núk do të údhëtojnë më përtèj kúfírít, dhè príndërít do të jènë shúmë më të qètë.
Ndërtímí í objèktít të shkollës sí zgjídhjè è përshtatshmè për këtë problèm të kahèrshëm fílloí në fúnd të vítít 2021.