Seancë e komisionit kuvendor për mbrojtje dhe siguri


Në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot seanca do të mbajnë Komisioni për mbrojtje dhe siguri dhe Komisioni ligjdhënës-juridik. Në rend dite të Komisionit për mbrojtje dhe siguri janë edhe ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për menaxhim me kriza, në lexim të dytë si dhe plotësimet dhe ndryshimet e ligjit për punë të brendshme dhe Ligjit për policinë, që të dy në lexim të dytë.
Mbledhje do të mbaj edhe komisioni juridiko-ligjvënës.