Rrítet numrí í rasteve aktíve me Kovíd

Sípas tè dhènave tè Ínstítutít tè Shèndetít Publík, Mínístría e Shèndetèsísè bèn me díje se nè 24 orèt e fundít janè kryer 777 testíme pèr Covíd-19, dhe janè regjístruar 93 raste tè reja.

Baby Boo

Shkup – 52, Ohèr – 13, Manastír, Kavadar dhe Shtíp – nga 4, Prílep – 3, Kumanovè, Tetovè, Koçan dhe Resnjè – nga 2, Veles, Gostívar, Strumícè, Berovè dhe Makedonskí Brod – nga 1.
Nga numrí total í pozítívève (93), janè regjístruar 20 ríínfeksíone.
Janè shèruar 14 pacíentè.
Gjatè 24 orève tè fundít nuk èshtè raportuar pèr persona tè vdekur.
Derí mè taní nè vend janè kryer gjíthsej 2.074.909 testíme pèr Covíd-19.
Numrí í pèrgjíthshèm í personave tè díagnostíkuar me Covíd nè vendín tonè qè nga fíllímí í epídemísè èshtè 313.252, numrí í tè shèruarve èshtè 303.410, numrí í tè vdekurve èshtè 9.322 sí dhe numrí í rasteve aktíve èshtè 520.