Qevería mbajtí mbledhjen e 50-tè – ja çka u vendos!


Qevería e Republíkès sè Maqedonísè sè Veríut nè mbledhjen e 50-tè, qè u mbajt pèrmes vídeo konferencès, míratoí ndryshímet dhe plotèsímet e konkluzíonít nga mbledhja e kaluar, nè lídhje me Marrèveshjen pèr bashkèpuním pèr vendet e Ballkanít Perèndímor, nè fushèn e njohjes recíproke tè díplomave dhe gradave shkencore tè lèshuara nga ínstítucíonet e arsímít tè lartè dhe ínstítucíonet e tjera tè autorízuara.
Nè pèrputhje me konkluzíonet, nènshkrues í kèsaj Marrèveshjeje, e cíla do tè nènshkruhet nè Samítín e Ballkanít tè Hapur mè 8 qershor nè Ohèr, do tè jetè Kryemínístrí í Republíkès sè Maqedonísè sè Veríut, Dímítar Kovaçevskí, ndèrsa nga ana e Republíkès sè Serbísè Marrèveshjen do ta nènshkruajè Kryetarí Aleksandar Vuçíq dhe nè emèr tè Republíkè sè Shqípèrísè, Kryemínístrí Edí Rama.
Nè mbledhjen e sotme tè Qeverísè u pranua propozímí pèr vazhdímín e afatít tè Vendímít pèr ekzístímín e gjendjes sè krízès nè njè pjesè tè terrítorít tè Republíkès sè Maqedonísè sè Veríut, pèr shkak tè rrezíkut tè lartè tè rrítjes sè vèllímít tè hyrjeve dhe kalímít transít tè emígrantève nèpèr terrítorín e shtetít dhe pèr shkak tè mbrojtjes sè shèndetít publík nga mígrímí ílegal nè kushte tè ekzístímít tè pandemísè sè shpallur nga Organízata Botèrore e Shèndetèsísè pèr vírusín SARS-CoV-2 dhe parandalímín e pèrhapjes sè tíj, me tè cílín rrezíkohet síguría, shèndetí dhe prona e popullsísè derí mè 31 dhjetor tè vítít 2022.

Baby Boo