Putin: “Vullnetarët të mirëseardhur për të ndihmuar në lu*ftën me Ukrainën”

MOSCOW REGION, RUSSIA - JULY 23, 2020: Russia's President Vladimir Putin launches the Euro+ combined oil refining unit at the Moscow Oil Refinery via video conference at the Novo-Ogaryovo residence. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí â Íîâî-Îãàðåâî â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè äàë êîìàíäó íà çàïóñê êîìïëåêñà ïåðåðàáîòêè íåôòè "Åâðî+" íà Ìîñêîâñêîì íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåì çàâîäå. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Presidenti rus Vladimir Putin tha të premten se do të lejonte vullnetarët të lu*ftonin kundër forcave ukrainase dhe miratoi dorëzimin e sistemeve të raketave perëndimore të kapura te lu*ftëtarët e mbështetur nga Rusia.
Ministri rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu propozoi dorëzimin e sistemeve antitank të prodhimit amerikan si Javelin dhe Stinger për lu*ftëtarët nga rajonet Luhansk dhe Donetsk.

Baby Boo

Putin, duke folur në një takim të këshillit rus të sigurisë, tha se ai e mbështet një ide të tillë.
Ai tha gjithashtu se ata që dojnë të dalin vullnetarë për të lu*ftuar me forcat e mbështetura nga Rusia duhet të lejohen. Shoigu tha se kishte 16,000 vullnetarë në Lindjen e Mesme që ishin gati të vinin për të lu*ftuar me forcat e mbështetura nga Rusia.