Parlamèntí Èvropían míratoí rèzolútën për Maqèdonínë è Vèríút (VÍDÈO)


Parlamèntí Èvropían ka votúar mè 508 vota pro, 56 kúndër dhè 35 abstèním rèzolútën è raportúèsít Ílhan Kyúchyúk mbí progrèsín è Maqèdonísë së Vèríút në procèsín è rèformavè të íntègrímít èvropían në vítín 2021. Në këtë rèzolútë, Parlamèntí Èvropían í kërkon Këshíllít të Bashkímít Èvropían të fíksojë një datë për mbajtjèn è konfèrèncës së parë ndërqèvèrítarè mè Maqèdonínë è Vèríút, pasí vèndí ka përmbúshúr të gjítha kúshtèt për këtë stad të íntègrímít èvropían.

Për èúrodèpútètët, nègocíatat è anëtarësímít mè Maqèdonínë è Vèríút dhè Shqípërínë dúhèt të hapèn gjatë prèsídèncës francèzè, brènda fúndít të qèrshorít. Në dèbatín è zhvíllúar për Maqèdonínë è Vèríút, èúrodèpútètët ú shprèhën, sè vonèsat è mëtèjshmè për hapjèn è nègocíatavè të anëtarësímít dëmtojnë rèpútacíonín è Bashkímít Èvropían sí partnèr í bèsúèshëm dhè aktor sèríoz gjèopolítík dhè kërcënojnë paqèn dhè stabílítètín në rajonín è Ballkanít Pèrëndímor. Èúrodèpútètët ínkúrajojnë gjíthashtú Búllgarínë dhè Maqèdonínë è Vèríút që të zgjídhín mosmarrëvèshjèn è tyrè kúltúrorè dhè hístoríkè pavarësísht nga procèsí í anëtarësímít të Maqèdonísë së Vèríút.

Íhan Kyúchyúk, raportúèsí për Maqèdonínë è Vèríút
“Dúkè marrë parasysh kontèkstín më të gjèrë gjèostratègjík dhè faktín sè Maqèdonía è Vèríút ka prodhúar rèzúltatè të qëndrúèshmè, nè bëjmë thírrjè për fíllímín zyrtar të nègocíatavè të shúmëprítúra të anëtarësímít, Përshëndès angazhímín pozítív të vèndít për zgjídhjèn è mosmarrëvèshjèvè dypalëshè të mbètúra pèzúll mè Búllgarínë dhè ú kërkojmë të dyja palëvè të gjèjnë një zgjídhjè rècíprokè të pranúèshmè nga të dyja palët”.

Në këtë rèzolútë, Parlamèntí Èvropían përshëndètí përpjèkjèt è vazhdúèshmè të Maqèdonísë së Vèríút për të forcúar súndímín è lígjít, pavarësínë è gjyqësorít dhè të drèjtat è pakícavè. Mbështètjè shprèhèt në rèzolútë èdhè për përpjèkjèt è vèndít në lúftën kúndër korrúpsíonín dhè krímít të organízúar, rèformímín è admínístratës públíkè dhè konsolídímín è lírísë së mèdías. Raportí vëzhgon rrèzíkún è rrítjès së varësísë èkonomíkè dhè ènèrgjètíkè nga Kína dhè Rúsía në të gjíthë rajonín dhè ngrè shqètësímè rrèth cënúèshmërísë dhè mbështètjès në húadhëníèn për ínvèstímè të fínancúara nga Kína.

Baby Boo