Mínístrí Shaqírí takohèt mè dy fëmíjët è talèntúar Ílí Morína dhè Makèdon Dímítrovskí (FOTO-VIDEO)

Mínístrí í Arsímít dhè Shkèncës, Jèton Shaqírí sot ka takúar dy nxënës të shkollavè fíllorè, Makèdon Dímítrovskí dhè Ílí Morína për të cílët matèmatíka është sí një lojë argëtúèsè. Ata janë gjèní të rínjë të matèmatíkës. Përdèrísa Makèdoní í ka vètëm 7 vjèç dhè í zgjídh shúmë lèhtë dètyrat è dèdíkúara për nxënësít è shkollavè të mèsmè, 13-vjèçarí Ílí jú mban orë të matèmatíkës dhè fízíkës stúdèntëvè nga vèndí dhè në botë.

Baby Boo

“Makèdon Dímítrovskí dhè Ílí Morína janë è ardhmja è Maqèdonísë së Vèríút. Talèntí í tyrè, dëshíra për të mësúar dhè përkúshtímí dúhèt të na nxísín të gjèjmë mënyrat më të përshtatshmè për t’í mbështètúr ata. Ato janë dëshmí sè vèndí ynë ka një potèncíal të shkëlqyèr kúadrosh që kërkon përgjígjè ínstítúcíonalè që të múnd të rèalízohèt plotësísht. Në këtë drèjtím janë èdhè angazhímèt tona sí mínístrí è Arsímít dhè Shkèncës t’ú japím atyrè múndësí për èdúkím cílësor për të zhvíllúar krèatívítètín dhè ínovacíonín, mè çka do t’ú sígúrojmë kúshtè të míra për avancím, rèalízím dhè púnë. Píkërísht ајо është qëllímí í rèformavè në arsím të múndësojmë rèalízímín è këtyrè potèncíalèvè të jashtëzakonshmè”, thèksoí mínístrí Shaqírí pas takímít.

Mbështètja për talèntët, síç shpjègoí Shaqírí, fíllon mè ídèntífíkímín è tyrè në të cílín është í pashmangshëm rolí í mësímdhënësvè të cílët më pas púnojnë mè këta fëmíjë. Gjíthashtú, mè një sërë polítíkash, masash dhè aktívítètèsh vlèrësohèt, stímúlohèt dhè ínkúrajohèt púna è nxënësvè të talèntúar, kríjúès dhè të talèntúar.