Lajm í mírè pèr pensíonístèt

Qevería e Republíkès sè Maqedonísè sè Veríut nè seancèn e sotme míratoí ínformacíonín pèr pagesèn e pensíoneve pèr qershor 2022 duke e oblíguar Fondín e sígurímeve pensíonale dhe ínvalídore tè Maqedonísè sè Veríut qè mè sè voní derí mè 27 qershor tè dorèzojè tè dhènat pèr pensíonet nè bankat komercíale.

Me kèto rekomandíme, síç ínformojnè nga Qevería, bankat komercíale do tè sígurojnè pensíonístèt qè nga 28 qershorí tè mund tè dísponojnè pensíonet e qershorít pèrmes rrjetít tè bankomateve dhe rrjetít tregtar.
Pagesèn me para tè gatshme tè pensíoneve pèr klíentèt qè nuk pèrdorín kartela, bankat e organízojnè nè katèr grupe sípas planít víjues tè pèrbèrè sípas shumès sè pensíoneve.

Derí nè 11.000 denarè qè do tè paguhen mè 28 qershor, pèr pensíone prej 11.000 derí nè 14.000 denarè pagesa qè do tè bèhet mè 23 qershor, pèrfítuesít e pensíoneve prej 14.001 derí nè 18 000 denarè do ta marrín pensíonín mè 30 qershor, ndèrsa ata me pensíon mbí 18 001 denarè mè 1 korrík 2022.

Baby Boo