Ja protokolli për realizimin e provimeve

Dhënia e provimeve në hapësirat e institucioneve të arsimit të lartë (publike dhe private), (në tekstin vijues: institucione të arsimit të lartë) kryhet sipas këtyre masave:

Çdo institucion të arsimit të lartë duhet të përcaktojë person ose persona, që kryejnë dezinfektim të studentëve dhe objekteve të cilët mund të kenë kontakt.
Mjet për dezinfektim të mbathjeve dhe duarve detyrimisht veprohet në hyrje të institucionit të arsimit të lartë:
Institucioni i arsimit të lartë në hyrje të objektit ngjet materiale edukativo-informative për respektimin dhe mbrojtjen e masave preventive: mbajtje të maskave mbrojtëse, mbajtje të distancës fizike, regullisht dezinfektim të duarve, higjiena e duhur respiratore.
Përderisa provimi jepet gojarisht, ndërmjet çdo termini, respektivisht orari për dhënie të provimit gojarisht është e nevojshme të ketë pauzë në afat prej 10-20 minutave;
Përderisa provimi jepet me shkrim institucioni i arsimit të lartë vepron ose i rregullon masat/bankat për dhënie në hapësirat/sallat, e përcaktuar për atë qëllim, e cila duhet të mundëson së paku 2 metra largësi midis të pranishmëve në hapësirën, respektivisht studentëve dhe mbajtje maska mbrojtëse, mbajtje të distancës fizike, regullisht dezinfektim të duarve;
Në hapësirën ku realizohet provimi institucioni i arsimit të lartë paraprakisht i vendos vendet ku lejohet ulja me respektim të disancës reciproke;
„Të pranishmit detyrimisht mbajnë maskë mbrojtëse të fytyrës dhe dorëza“.

Në hapësirë ku zbatohet provimi detyrimisht të sigurohet mjete për dezinfektim të duarve me qëllim të sigurohet respektim të masave të përgjithshme për nivel më të lartë të higjenës së përgjithshme dhe personale (larje të shpeshtë të duarve ose përdorim të mjeteve dezinfektuese të duarve në bazë të alkoolit).
Gjatë provimit, përderisa shfrytëzohen resurse të përcaktuara, mjete dhe materiale, e nevojshme është detyrimisht të njëjtat të jenë të dezinfektuara edhe gjatë secilit përdorim të ardhshëm të njëjtit përsëri të dezinfektohen.
Hapësira në të cilën zbatohet provimi/provimet është e nevojshme më shpesh të ajroset, sipas mundësisë në kohën e provimit dhe detyrimisht gjatë pauzave.
Në kohë të pauzave ndalohet grupimi i të pranishmëve, respektivisht studentëve në institucionet e larta.
Pas përfundimit të provimit, është e nevojshme hapësirat të pastrohen (veçanërisht sipërfaqja e punës në të cilën është punuar) dhe të dezinfektohet dyshemeja me mjete i cili ndikon në viruse sipas udhëzimit nga prodhuesi, në mënyrë alternative mund të përdoret 0,05% natrium hipohlorit (5% zbardhues shtëpiak i cili do të shfrytëzohet në shkallë 1:100) ose 70% alkool për dezinfektim për hapësira të larta.
Në hapësirat e institucioneve të arsimit të lartë (pjesa e brendshme) për provim dhe në dalje nga objekti është e nevojshme të sigurohet shportë për mbeturina me kapak.
Në institucionet e larta është e nevojshme regullisht dhe më shpesh mbajtje të higjienës së toaleteve me udhëheqje të detyrueshme të evidencës për pastrimini e zbatuar dhe përdorim të mjeteve dezinfektuese të lartëpërmendura.

Baby Boo