Gjykata e Strasburgut merr vendimin ndaj Mark Frrokut


Gjykata e Strasburgut ka rrëzuar pretendimin e ish-deputetit Mark Frroku se me ndalimin e tij, është shkelur neni 5 i Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut.

Vendimi i Gjykatës së Strasburgut është bërë publik këtë të martë.

“Rasti e ka origjinën në një kërkesë (nr.47403 / 15) kundër Republikës së Shqipërisë të paraqitur në Gjykatë në bazë të nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (“Konventa”) nga një shtetas shqiptar, Mark Frroku (“aplikanti”), më 22 shtator 2015.

Aplikanti u përfaqësua nga z. T. Prendi, një avokat që praktikon në Tiranë. Qeveria Shqiptare (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjenti i tyre, znj. A. Hicka nga Zyra e Avokatit të Shtetit.

Parashtruesi i kërkesës pretendonte se ndalimi i tij në lidhje me akuzat sipas neneve 257 / a dhe 287 të Kodit Penal ishte i paligjshëm.

Më 5 shkurt 2016, ankesa në lidhje me paligjshmërinë e paraburgimit të tij në lidhje me akuzat sipas neneve 257 / a dhe 287 të Kodit Penal iu komunikua Qeverisë dhe pjesa tjetër e kërkesës u shpall e papranueshme sipas Rregullës 54 § 3, Rregullorja e Gjykatës”, thuhet në vendimin e gjykatës.

Në fund, me vendim unanim, gjykata deklaroi aplikimin e pranueshëm, por vendosi se nuk ka pasur shkelje të nenit 5 § 1 të Konventës. Pjesë e trupës gjykuese ishte edhe Ledi Bianku.
PANORAMA