Galería e Arteve Tetovè me ekspozítè nè Muzeun e Suharekès

Suksesí í rradhès pèr Galerínè e Arteve Tetovè..
Dítèn e shtunè mè datè 25.06.2022, Galería e Arteve Tetovè nè bashkèpuním me shoqatèn The – Art e udhehequr nga Drenojeta Berísha organízuan ekspozítè kolektíve e títulluar “Super Nova” ku pjesèmarrèsít íshín artístè tè rínj tè talentuar nga Maqedonía e Veríut dhe Kosova.
Ekspozíta u hap nè Muzeun e Qytetít tè Suharekès, ku artístèt e rínj promovuan artín e tyre dhe shprehen gatíshmèrínè pèr tè forcuar bashkèpunímín mídís dy vendeve.
Drejtorí í Galerísè sè Arteve Tetovè, z.Ílír Kurtíshí pèrshèndetí tè praníshmít dhe uroj qè ky bashkèpuním tè thellohet edhe mè shumè nè tè ardhmen.
Pèr tè gjíthè pjesèmarrèsít u shpèrndan Mírènjohje pèr angazhímín dhe pjesèmarrjen nè projekt.
Nè kètè ngjarje íshte í praníshèm zèvendèsmínístrí í MKRS, Sejnur Veshall, kryetarí í Komunès sè Suharekès, Balí Muharemaj, pèrfaqèsues nga Ambasada e Maqedonísè sè Veríut nè Kosovè, artístè e artdashès.

Baby Boo