Drejtoria e shkollës filllore qëndrore “Ismail Qemali” në Gostivar deklarohet për gjendjen e krijuar në shkollë

Deri te: Mediat e shtypura dhe elektronike

Lënda: Drejtoria e Shkollës Filllore Qendrore “Ismail Qemali” – në Gostivar sqaron opinionin publik për gjendjen e krijuar në shkollë

Me qëllimin e vetëm për të njoftuar objektivisht dhe drejt opinionin publik dhe me theks të veçantë prindërit e nxënësve në lidhje me gjendjen momentale në të cilën ndodhet shkolla jonë, Drejtoria e Shkollës Filllore Qendrore “Ismail Qemali”, në Gostivar, informon publikun me sa vijon:
Llogaria bankare e shkollës prej muajt prill është e bllokuar. Për pasojë, sot kemi hapësira shkollore ku zhvillohet procesi edukativo-arsimor pa kushte elementare. Nuk kemi mjete zyre të patjetërsueshme, nuk kemi mjetet të nevojshme për mirëmbajtjen e higjienës në objektin shkollor dhe po përballemi me vëshirësi të mëdha.
Me bllokim total përballet shkolla qendrore dhe tre shkollat periferike edhe atë në f.Balindoll, f.Simnicë dhe f.Gjenovicë.
Për shkaqe që nuk i dimë, Taravari nuk jep pëlqim për punëtorët që kanë shkuar në pushim mjekësor. Në mënyrën më të vrazhdë ofendon kuadrin arsimor të cilët në bazë të ligjit i ka zgjedhur Këshilli i Shkollës. Janë kuadro që i plotësojnë gjitha kushtet e parapara me ligj për angazhim në punë. Nuk është etike dhe morale që të përbuzen punëtorët e arsimit që japin gjithçka nga vetja për edukimin dhe arsimimin e gjeneratave të reja.
Për pikë politike, Taravari publikisht ofendon drejtuesit e shkollave me kualifikime jo njerëzore duke dashur të defokuson opinionin nga problemet që i krijoi.
Sa i përket rrymës elektrike, informojmë opinonin publik dhe prindërit e nxënësve që drejtoria e shkollës nuk mund të bie dakord që borxhet të paguhen jashtë llogarisë bankare të shkollës.
Pa u debllokuar llogaria bankare e shkollës, është e pamundur funksionimi i shkollës. Sot kemi klasa pa dyer e dritare, toalete me pajisje sanitare të dëmtuara dhe mungesat vërehen gjithandej.
Kujtojmë opinionin që borxhet e shkollës janë akumuluar nga harxhimet elementare siç janë rryma elektrike, mjetet higjienike, mjetet e zyrës dhe investimet e bëra për përmirësimin e kushteve të nxënësve në shkollë. Të gjitha këto shpenzime rrjedhëse janë obligim ligjor i komunës për ti mbuluar.

Borxhi me vlerë prej 7 mijë euro është si pasojë e rregullimit të dyshemeve të dëmtuara rëndë nëpër klasa dhe për të njejtin investim është marrë pëlqim nga Këshilli i Shkollës dhe Këshillit Komunal i Gostivarit. Nga mosshlyerja e borxheve në kohë, shkollës ju bllokua llogarija bankare dhe njëkohësisht u obligua shkolla të paguajë penalje ndaj përmbaruesit, gjë që u dëmtua shkolla rreth dy mijë euro më shumë. Me këtë veprim, humbës më i madh është nxënësi, prindi dhe taksapaguesit e Gostivarit.
Informojmë opinionin publik që si drejtori e shkollës, i kemi bërë të gjitha kërkesat e nevojshme dhe i kemi adresuar në komunë, por deri tani nuk kemi pasur asnjë përgjigje kthyese me shkrim.
Se drejtuesit e komunës injorojnë shkollat, tregon fakti që ende nuk është realizuar dezinfektimi i nevojshëm, një obligim që ligji e detyron komunën ta realizojë para fillimit të vitit shkollor.
Drejtori i shkollës është zgjedhur në mënyrë legale dhe sipas ligjeve në fuqi. Ka mandat 4 vjeçar dhe ushtron detyrën konform kompetencave ligjore.
Me plotë përgjegjësi deklarojmë që përgjegjës i vetëm për gjendjen në të cilën ndodhet sot shkolla është Kryetari i komunës, z. Arben Taravari. E ftojmë atë që menjëherë të heq dorë nga inatet e panevojshme politike, dhe të fillon bashkëpunimin me drejtorët e shkollave. Zgjidhje ka, çdo njëra palë duhet të ushtron detyrën në bazë të kompetencave ligjore. Ndryshe, viktimat e vërtetë nga lufta e njëanshme që ka shpallur Kryetari i komunës do të jenë nxënësit, prindërit dhe kuadri mësimdhënës.

Me respekt:
Drejtoria,
Shkolla Qendrore Fillore “Ismail Qemali”, Gostivar.

Baby Boo