Carovska: Ne i përfshijmë studentët në krijimin e politikave rinore


Të rinjtë duhet të jenë të kënaqur me kujdesin e shtetit për ta dhe mundësitë që u jep atyre për të arritur qëllimet e tyre personale dhe profesionale. Vetëm në atë mënyrë ata do të jenë mjaft të motivuar për të qëndruar në vendin e tyre dhe për të realizuar potencialin e tyre, që do të thotë një kontribut në zhvillimin e përgjithshëm socio-ekonomik. Dhe mendoj se ne po ndryshojmë gradualisht tablonë, me të rinjtë në vitet e fundit duke u përfshirë intensivisht në krijimin e politikave që ndikojnë tek ata, dhe që i përgjigjen me saktësi të gjitha nevojave të tyre.

Kështu, racioni i subvencionuar i studentëve, bursat e reja të futura dhe shumat e shtuara të atyre ekzistuese janë rezultat i kërkesave të tyre.
Këtë e tha Ministrja e Arsimit dhe Shkencës gjatë takimit të sotëm me përfaqësuesit e kuvendeve të studentëve dhe parlamentin e institucionit më të madh dhe më të vjetër të arsimit të lartë në vend, Universitetit “Shën Kiril dhe Metodi” në Shkup, ku ata diskutuan për politikat aktuale dhe planet e ardhshme të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Qeverisë për përmirësimin e standardit të studentëve.

Carovska tha se racioni i subvencionuar i studentëve është një zgjidhje sistematike e rregulluar me ligj, e cila lehtëson ndjeshëm jetën e të rinjve gjatë studimit, sepse, sipas vlerësimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, rreth 40,000 studentë u takon e drejta të fitojnë nga 2400 denarë për 9 muaj në vit, që do të mund t’i përdorn ato për të blerë racionetë shëndetshme.

“Me këtë masë, të rinjtë kanë një shqetësim të një natyre financiare më pak gjatë studimeve të tyre dhe do të jenë në gjendje t’i kushtohen më shumë thelbit të procesit të edukimit,” tha Carovska, duke kujtuar se aplikimi është në rrjedh dhe se afati i aplikimit për studentët aktual janë nga 1 deri më 31 gusht 2021, ndërsa për kandidatët që do të fitojnë statusin e studentëve në vitin akademik 2021/2022 dhe që nuk janë regjistruar në semestrin veror, afati i aplikimit është nga 1 deri më 31 tetor 2021.

“Procesi është digjitalizuar, domethënë raportimi bëhet në mënyrë elektronike përmes portalit www.e-uslugi.mon.gov.mk dhe shumë thjesht, duke bashkangjitur vetëm dy dokumente – aplikimi dhe deklarata për saktësinë e të dhënave dhe të dhënat e llogarisë personale të transaksionit shënohen. “, shtoi Carovska.
Ministrja kujtoi se aplikimi për ushtrimin e së drejtës për bursë studentore do të vijojë së shpejti, dhe këtë vit Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Qeveria vendosën të ndryshojnë ndjeshëm politikën e bursave, në mënyrë që të ofrojnë mbështetje më të madhe për sa më shumë të rinj që studiojnë në studime deridiplomike, pasdiplomike dhe doktoratur në vend.

“Këtë vit ne kemi rritur ndjeshëm shumat e bursave ekzistuese. Tani të gjitha janë në shumën prej 6050 denarë në muaj dhe kjo për disa kategori nënkupton një rritje prej mbi 80% të shumës që është paguar deri më tani. “Vetëm bursat për studentët e regjistruar në studimet në matematikë, kimi dhe fizikë mbeten të pandryshuara, të cilët do të vazhdojnë të marrin 18,000 denarë në muaj,” tha Carovska.

Ajo informoi se për herë të parë janë futur bursa për ciklin e tretë të studimeve për profesione të caktuara të deficitare, për të cilat janë paraparë 15 bursa prej 18,000 denarë për 12 muaj të vitit, dhe pas një dekade të tërë, bursat pasdiplomike janë të disponueshme. në vend, për të cilat është planifikuar të ndahen 50 bursa prej 9,000 denarë për 9 muaj të vitit.
Në takimin me studentët morën pjesë dekanët dhe prodekanët e disa fakulteteve brenda UKIM-it, si dhe Kryetarja e Asamblesë Studentore të Universitetit, Eva Cvetkovska.