Bílall Kasamí mírèprítí nè takím kryetarín e komunès sè Vítísè, Sokol Halítín

Kryetarí í komunès sè Tetovès, Bílall Kasamí mírèprítí nè takím kryetarín e komunès sè Vítísè tè Republíkès sè Kosovès, Sokol Halítín, shkruan Pa Censurè. Gjatè takímít ata bíseduan pèr bashkèpuníme nè fusha tè ndryshme dhe projekte tè pèrbashkèta nè fondet e Bashkímít Evropían.

Baby Boo

Kasamí tha se ky íshte njè takím míqèsor dhe se kèto takíme duhet tè jenè mè tè shpeshta dhe tè ketè nísma tè pèrbashkèta nè mènyrè qè tè tèrheqín ínvestítorè vendor dhe rajonal.
Bashkè me tè parín e Vítísè, ecèm nè rrugèt e qytetít tonè pèr t’í treguar se çfarè posedon Tetova, me kapacítetet ekonomíke dhe kulturore sí dhe me míkprítjen tetovare, ka thènè Kasamí mè tutje./PACENSURÈ/
Postímí í plotè í Kasamít: