“Ballkaní í Hapúr”, Hoxhaj: “Nísma è Ramës núk dëmton Kosovën, kërkon zhvíllím përmès hapavè të ndërmjètmè”

Në një sítúatë krítíkè ndërkombëtarè, kú vëmèndja è opíníonít públík ndërkombëtar është fokúsúar tèk ngjarjèt në Úkraínè , múnd të kètë një zhvíllím pozítív për njohjèn è ndërsjèllët mídís Príshtínës dhè Bèogradít? Ísh-mínístrí í Jashtëm kosovar, Ènvèr Hoxhaj, í ftúar në èmísíonín “ Dèbat”, mèndon sè është momèntí gjèopolítík í dúhúr.

Baby Boo

“Sa hèrë kèmí díalogúar mè Sèrbínë, kjo ka qènë ka qènë një kontratë mè Pèrëndímín, që ka sjèllë èdhè pavarësínë è vèndít. Nësè kryèmínístrí Kúrtí è kúpton rolín è tíj, dúhèt të íshtè në kryè të dètyrës dhè të tèntojë arrítjèn è një njohjè të ndërsjèllë, ndërkohë që taní Sèrbía është më è ízolúar sè kúrrë për shkak të polítíkës pro rúsè, dhè gjërat vlèrësohèn kúr è shèh marrëvèshjèn në tavolínë. Kosova dúhèt të nègocíojë mè vízíon dhè vèndosmërí, sè ka të bëj mè të ardhmèn è saj. Kúrtí núk po lëvíz. Nësè Kosova në vítín 2008 do të anëtarësohèj në OKB, do të ísha í parí që do të rèfúzoja díalogún mè Sèrbínë, por pas 15 vítèsh núk dúa të shoh èndè vèndín tím jashtë organízmavè ndërkombëtarè. Shúmë qytètarë në Kosovë núk shqètësohèn për këtë, por pas 5 vítèsh nga kjo polítíkè múnd t’í víj një fatúrë è fortë, që të thyèn kúrrízín”.

Sípas Hoxhajt, rolí í Tíranës zyrtarè në fíllímín è këtíj díalogút ka qènë “è shkëlqyèshmè”. Por sí è cílëson aí nísmën è Ballkanít të Hapúr, të cílës mè gjasa múnd t’í bashkohèt èdhè Malí í Zí í kryèmínístrít Drítan Abazovíc? “

“Sa kam qènë mínístër í Jashtëm è kam kúndërshtúar Míníshèngènín, dúkè mèndúar sè brènda dísa vítèvè do të mbyllèj çështja è njohjès së ndërsjèllët, dhè më pas do të mèrrèshím mè bashkëpúnímín èkonomík. Por qèvèría è Zotít Kúrtí núk po shtyn përpara díalogún, núk po í bèson procèsít të Bèrlínít. Únë è kam kúptúar qasjèn è kryèmínístrít Èdí Rama jo sí díçka për të dëmtúar Kosovën, por sí díçka për të lëvízúr Ballkanín përmès dísa hapavè të ndërmjètmè. Kúr núk múnd të kètë një kthèsë, jè í dètyrúar të ndërmèrrèn këto hapa që janë èdhè rèzúltat í polítíkës së moszgjèrímít të BÈ-së. Kosova múnd të kètë aty kërkèsa spècífíkè, është një grúp jo formal shtètèsh”.