14–17 shtator 2021 | Në UT do të zhvillohet afati i dytë i regjistrimit të studentëve


Në Universitetin e Tetovës, prej 14 deri më 17 shtator do të zhvillohet afati i dytë i regjistrimit të studentëve të rinj për vitin akademik 2021/2022. Pas përfundimit të afatit të parë, Universiteti i Tetovës, ka shpallur Konkurs për plotësimin e vendeve të lira në programet studimore të 13 fakulteteve.

Nga Komisioni për regjistrimin e studentëve, thonë se pas përmbylljes së afatit të parë të regjistrimit, edhe në këtë afat interesimi i kandidatëve për t’u regjistruar në Universitetin tonë vërehet në të gjitha njësitë akademike dhe në programet studimore të cilat janë të shpallura në Konkurs.

Sipas Konkursit të shpallur për realizimin e afatit të dytë , aplikimi, seleksionimi, rangimi dhe regjistrimi i kandidatëve në kategoritë e caktuara në afatin e dytë dhe të tretë do të bëhet sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara me Konkursin për regjistrim të studentëve në ciklin e parë të studimeve në Universitetin e Tetovës.

Kandidatët të cilët do të aplikojnë për regjistrim, fillimisht duhet ta plotësojnë formularin online në faqen zyrtare të Universitetit: www.unite.edu.mk.
Sikurse në afatin e parë, edhe gjatë këtij afati të regjistrimit të gjitha shërbimet administrative të Universitetit janë vënë në dispozicion të kandidatëve, që t’ua lehtësojnë procedurat e aplikimit.

Baby Boo