UT/ Njoftim për afatet e provimeve


Paraqitja e provimeve nga studentët do të bëhet online përmes www.unite.edu.mk (exams) vetëm
me emailin zyrtar personal të studentit. Paraqitja online do të lejohet vetëm njëherë brenda afatit
për studentin përkatës.
1. CIKLI I PARË I STUDIMEVE
Afatet Paraqitja Mbajtja
Qershor 1.6 deri 48 orë para mbajtjes
së provimit
8.6 – 23.6.2020
Plotësues: Korrik 1.7 deri 48 orë para mbajtjes
së provimit
3.7 – 20.7.2020
2.1 Studentët e rregullt dhe me korrespondencë, me status aktiv në semestrin veror 2019/20, të
cilët kanë të regjistruar lëndë, paraqitjen e provimeve mund ta bëjnë vetëm në lëndët e regjistruara
dhe dëgjuara gjatë semestrit dimëror, në lëndët që e kanë nënshkrimin e mësimdhënësve dhe nëse
lëndët nuk kanë parakushte për provim lëndë tjera përkatëse;
2.2 Lëndët e semestrit veror 2019/20 të dëgjuara online, studenti mund t’i paraqet pa nënshkrimin
e mësimdhënësit, vetëm nëse të njëjtën e ka dëgjuar rregullisht, në të kundërtën mësimdhënësi
mund të mos e vlerësojë në provim.
2.2.1 Nënshkrimet studentët do t’i marrin ditën e provimit te mësimdhënësi i lëndës;
2.3 Paraqitja e provimeve nga studentët do të bëhet online përmes www.unite.edu.mk (exams)
vetëm me emailin zyrtar personal të studentit. Paraqitja online do të lejohet vetëm njëherë brenda
afatit për studentin përkatës.
2.4 Gjatë plotësimit online të lëndëve që paraqiten, studenti duhet t’i respektojë kriteret e caktuara
dhe e bashkangjet foto ose pdf të etëpagesës (në emrin e Tij/Saj) për shumën e numrit të
provimeve që i paraqet (një etëpagesë për të gjithë provimet);