Tre iniciativa në gjykatën Kushtetuese kundër projektit dita e diel, ditë jopune

Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut kundërshtoi para Gjykatës Kushtetuese dispozitat ligjore për shpalljen e së dielës ditë jopune. “Nene të caktuara të Ligjit të Punës janë në kundërshtim me lirinë dhe tregun e sipërmarrjes, me vlerat themelore dhe me barazinë e qytetarëve”, thuhet në peticionin e Odës Ekonomike.
Në Gjykatën Kushtetuese në periudhën prej 10 deri më 14 janar kanë pranuar tri iniciativa, pas të cilave janë formuar tri lëndë.

Baby Boo

Parashtruesi Ivan Loteski nga Ohri konteston nenin 3 paragrafi 1 aline 3, nenin 4 paragrafi 1 dhe 2, nenin 12 paragrafi 3, nenin 13 paragrafi 1, nenin 16 paragrafi 5, nenin 39 par të Ligjitpër qasje në informacionet me karakter publik botuar në “Fletoren Zyrtare të RSM” nr.101/2019. Kontestohen dispozitat që kanë të bëjnë me kërkuesin/ët e informacionit, procedurën e ushtrimit të së drejtës për akses të lirë në informacion, përmbajtjen e kërkesës dhe një pjesë të dispozitave kundërvajtëse. Dispozitat ligjore të kundërshtuara sipas parashtruesit ishin në kundërshtim me vlerat themelore të Kushtetutës, parimin e barazisë (neni 9), garantimin e lirisë dhe fshehtësisë së letrave (neni 17), garantimin dhe mbrojtjen e privatësisë, personale dhe familjare, dinjiteti dhe reputacioni (neni 25), parimi i kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë (neni 51), informon PRESSonline.mk

Ndërkaq, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriore i konteston nenet 4, 5 dhe 6 të Ligjit për ndryshimin e Ligjit për tregti të publikuar në “Gazetën Zyrtare të RSM” 295/21. Dispozitat që kanë të bëjnë me orarin e punës, inspektimet dhe sanksionet kundërvajtëse janë kontestuese. Sipas parashtruesit, dispozitat e kontestuara ishin në kundërshtim me lirinë e tregut dhe të ndërmarrësisë (neni 8, pika 7), me sundimin e ligjit (neni 8, pika 3) dhe me parimin e barazisë (neni 9) të Kushtetutës.

Rasti i tretë që është iniciuar nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut, e cila konteston Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës të publikuar në “Gazetën Zyrtare të RSM” nr. 288/21, në kundërshtim me lirinë dhe tregun e sipërmarrjes. vlerat themelore dhe barazia e qytetarëve. Ligji i kontestuar i referohet rregullimit të punës të dielën.