Të gjitha mediat që kanë marrë pjesë në mbulimin e procesit zgjedhor deri më 30 tetor duhet të paraqesin raport për hapësirën reklamuese

Enti Shtetëror i Revizionit ua bën me dije të gjithë transmetuesve, mediave të shkruara dhe mediave elektronike (portaleve elektronike) në Republikën e Maqedonisë së Veriut që kanë marrë pjesë në mbulimin mediatik të procesit zgjedhor për zgjedhjet lokale 2021, se janë të detyruar deri te Enti shtetëror i revizionit, jo më vonë se 15 ditë nga përfundimi i fushatës zgjedhore për raundin e parë, përkatësisht deri më 30 tetor 2021, të paraqesin Raport për hapësirën reklamuese të përdorur nga secili prej pjesëmarrësve në fushatës zgjedhore dhe fondet e paguara ose të kërkuara mbi këtë bazë, në përputhje me përcaktimet e nenit 85-a të Kodit Zgjedhor.

Baby Boo

Për këtë, Enti shtetëror i revizionit më 30 tetor do të sigurojë funksionimin e rregullt të Arkivit për pranimin e raporteve nga ora 24:00, ndërsa njëkohësisht do të sigurojë pranimin elektronik të tyre në adresën zyrtare të ESHR-së [email protected] gov.mk.

ESHR-ja informon se formulari i raportit është i përcaktuar me Rregulloren për formularin e raportit për hapësirën reklamuese të përdorur nga secili prej organizatorëve të fushatës zgjedhore dhe mjetet e paguara ose të kërkuara mbi këtë bazë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 79/11 dhe 60/14), si dhe se është i disponueshëm në faqen zyrtare të Entit shtetëror të revizionit.

Raporti për hapësirën reklamuese të përdorur nga secili prej pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore dhe fondet që paguhen ose kërkohen mbi këtë bazë duhet të dorëzohen në arkivin e Kontrollit Shtetëror në adresën: rr. “Pavel Shatev” nr. 2, Pallati “Emanuel Çuçkov” Shkup, ose në mënyrë elektronike në adresën zyrtare elektronike të ESHR-së, dmth. [email protected] dërguar nga adresa elektronike e transmetuesve, mediave të shkruara dhe mediave elektronike (portaleve elektronike) në Regjistrin e transmetuesve, mediave të shkruara dhe mediave elektronike (portaleve të internetit) të miratuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, thuhet në kumtesën e ESHR-së.

ESHR-ja thekson se në pajtim me dispozitat e nenit 189-a paragrafi 1 të këtij ligji, është paraparë gjobë në shumë prej 4.000 euro në kundërvlerë në denarë, e cila për kundërvajtje do t’i shqiptohet transmetuesit ose medias së shkruar që nuk do të dorëzojë raport për hapësirën reklamuese të përdorur nga secili pjesëmarrës në fushatën zgjedhore dhe fondet e paguara ose të pretenduara mbi këtë bazë, jo më vonë se 15 ditë pas përfundimit të fushatës zgjedhore. Gjithashtu, gjobë në shumë prej 500 deri në 1.500 euro në kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje kryeredaktorit për veprimet nga paragrafi 1 i nenit 189-a.