Të bu*rgosurit me ide kreative për kon*trabandimin e dro*gës (VIDEO)

Brenda bu*rgut të Dubravës të shtunën u te*ntua të futet dr*ogë e cila ishte sistemuar në atlete sportive, që cak kishin një të bu*rgosur.
Ajo nuk ishte vërejtur në detektorin e metaleve por nuk i shpëtoi kontrollit fizik të zyrtarëve të shërbimit korrektues. Në pjesën e sipërme të patikave ishin fshehur 18 gramë dr*ogë të llojit ka*nabis sa*tiva.

Por, idetë kreative të të bu*rgosurve shkojnë edhe më larg.
I tillë mund të jetë rasti kur në të njëjtin bu*rg u tentua që përmes bishtit të tiganit të kontrabandohen 25 gramë ka*nabis.
Pavarësisht gjithë procedurave, shpeshherë të bu*rgosurit krijojnë vet mjete artizanale të mprehta nëpër punëtoritë ku zakonisht punojnë, dhe të cilat më pas i shfrytëzojnë për të krijuar “in*cidente” me të bu*rgosur tjerë.

Baby Boo