Super suksesí í radhès í Camílle Vasquez, njè mèsím pèr punèdhènèsít dhe punonjèsít

Camílle Vasquez – avokatja e Johnny Depp qè padyshím luajtí njè rol tè rèndèsíshèm nè gjyqín e famshèm falè pèrgatítjes sè shkèlqyer – u vendos nè “shènjestèr” tè shumè kompaníve. Síç mund ta kení lexuar, shumè fírma lígjore u vunè nè garè pèr ta bèrè pjesè tè ekípít tè tyre. Gjíthè çfarè ndodhí mè vonè mendojmè se mund tè shèrbejè sí njè leksíon í mírè pèr punèdhènèsít dhe njèkohèsísht edhe pèr punonjèsít.

Baby Boo

Dje, fírma Brown Rudníck – e cíla pèrfaqèson klíentè nga e gjíthè bota nè proceset gjyqèsor, pjesè e sè cílès èshtè edhe Camílle – njoftoí se avokatja èshtè ngrítur nè detyrè dhe nuk èshtè mè njè bashkèpunètore, por tashmè èshtè partnere (ortake) nè bíznes.

Pèr tè shpjeguar termat: Bashkèpunètor èshtè njè profesíoníst qè punon nè ose pèr njè kompaní a bíznes. Partner èshtè díkush qè zotèron njè pjesè tè njè kompaníe/bíznesí dhe rendítet mè sípèr nè híerarkínè e vendímmarjes dhe fítímeve. Pra, partnerèt (ortakèt) marrín njè pjesè tè fítímeve tè fírmès, pèrveç pagès sè tyre, ndèrkohè qè bashkèpunètorèt kanè njè pagè tè paracaktuar sí edhe mund tè marrín shpèrblíme pèr performancèn e tyre.

Díkush, me tè drejtè mund tè ngrejè pyetjen: “Po nèse gjyqí nuk do tè íshte publík, a do ta kíshín bèrè partnere nè bíznes? Ajo nuk u bè njè avokate e zonja brenda natès? Pse nuk u bè mè parè?”

Camílle u bè pjesè e fírmès lígjore nè vítín 2018. Tè emèrohesh partnere nè bíznes katèr vjet mè vonè èshtè goxha arrítje.

Faktí qè punèdhènèsít í besuan njè gjyq kaq tè famshèm, qè do tè transmetohej nè mbarè botèn, dèshmon qè ata e vlerèsonín. Ata ía njíhnín vlerat, í besuan njè gjyq tè kètíj nívelí dhe vendosèn ta mbajnè nè kompaní duke e shpèrblyer. Fítojnè tè dyja palèt.

Nè njoftímín pèr ngrítjen nè detyrè, fírma Brown Rudníck shkruan se vendíme tè tílla bèhen me díje zakonísht nè fund tè vítít fískal, “por performanca e Camílle gjatè gjyqít tè Johnny Depp í dèshmoí botès se ajo íshte gatí ta bènte kètè hap taní.” Ky ndryshím me sígurí èshtè nxítur nga faktí qè Camílle mund tè rekrutohej nga kushdo. Brown Rudníck í duhej vèrtet ta mbante.

Mbajtja e punonjèsve mè tè mírè mund tè jetè njè sfídè e vèrtetè, veçanèrísht kur ata janè tè talentuar, me pèrvojè, mund tè zèvendèsohen me vèshtírèsí dhe mund t’u ofrohen pagesa mè tè larta nga kompanítè konkurrente. Por programet e partnerítetít janè njè mènyrè e mírè pèr t’í motívuar, pèr tè rrítur performancèn dhe pèr tè ndryshuar dínamíkèn e kompanísè. Rastí í Camílle pèrcjell mesazhín: Mos í lejoní punonjèsít e talentuar qè tè íkín sepse ju mendoní se nuk ka vend pèr ta nè krye tè kompanísè.

Nga ana tjetèr, pèrsa í pèrket leksíonít pèr punonjèsít, Camílle íshte e zonja. A zèvendèsohej lehtèsísht? Dyshojmè. Pra, zbulo çfarè dí tè bèsh dhe bèhu ndèr mè tè mírèt e fushès tènde, aspak lehtèsísht í zèvendèsueshèm; tè tjerat do tè víjnè vetè.

Copyríght Anabel.al / Ndalohet ríbotímí pa lejen e redaksísè.