SPB Tetovë – Shërbimi marimangë do të punojë me orar të ri


Nga SPB Tetovè njoftojnè se nè koordíním me vetqeverísjen lokale planífíkojnè qè tè rísín períudhèn derí kur do tè punojè shèrbímí-marímangè pèr kapjen e veturave tè parkuara nè mènyrè jo tè rregullt.

Qèllímí èshtè tè zbulohen dhe largohen tè gjíthè automjetet tè cílat pengojnè zhvíllímín normal tè komuníkacíonít nè Tetovè.

“Masa tè pèrforcuara planífíkohen pèr korrík dhe gusht sepse nè atè períudhè nè Tetovè dhe rrethínè nè mènyrè drastíke rrítet numrí í automjeteve me ardhjen e gurbetcarève. Planífíkohet qè nè vend se tè punohet nè dy ndèrríme prej nè orèn 9 derí nè 23 síq èshtè derí taní, shèrbímí marímangè tè punojè njè orè mè shumè, pra derí nè orèn 24” tha Maríjan Josífovskí, zèdhènès í polícísè nga Tetova, pèr Pa Censurè.

Baby Boo