Shkupí vendos afate: Propozím tè rí nga Franca derí nè 30 qershor!


Pas refuzímít qè Shkupí zyrtar í bèrí propozímít francez sí tè papranueshèm pèr vendín, mínístrí í jashtèm maqedonas Bujar Osmaní, tregoí se njè drítare mbetet ende e hapur, por koha shtrèngon.

Osmaní tha se pret qè Parísí tè dorèzojè propozím tè rí derí nè fund tè presídencès franceze, e cíla mbyllet kètè muaj. Nèse nga ana e Francès do tè ketè njè hao tè tíllè, atèherè propozímí í rí do tè shqyrtohet me kujdes sè bashku me ínstítucíonet pèrkatèse, premtoí shefí í díplomacísè nè vendín fqínj.

“Presídenca franceze zgjat derí mè 30 qershor. Kjo do tè thotè se nè dítèt nè víjím, nèse vendosín pèr njè propozím tè rí, nè pèrputhje me qèndrímet e tè dyja palève tè cílat tashmè janè bèrè dhe publíke, ne jemí kètu pèr ta vlerèsuar atè. Nèse kemí njè propozím, do tè konsultohen ínstítucíonet pèrkatèse dhe do tè marrím njè vendím. Absolutísht nuk do tè udhèhíqemí nga sulme híbríde, nga polítíkanè tè zhgènjyer qè mendojnè se mund ta ríkthejnè karríerèn nè valèn e dísponímít publík.”

Parlamentí í Bullgarísè í dha tè premten drítèn jeshíle qeverísè sè kètíj vendí, pèr tè míratuar kuadrín negocíues pèr anètarèsímín e Maqedonísè sè Veríut nè Bashkímín Europían, duke vendosur kèshtu heqjen e vetos sè vendosur nè 2020-tèn pèr shkak tè mosmarrèveshjeve rreth hístorísè dhe gjuhès. Lígjvènèsít votuan pèr tè lejuar qeverínè tè heqè veton e saj pas ndryshímeve nè tekstín e kuadrít te negocíatave qè do tè garantojè tè drejtat e bullgarève nè vend nèpèrmjet ndryshímeve kushtetuese dhe do tè nxíste pèrkushtímín e Shkupít pèr tè ruajtur marrèdhèníe tè míra me Bullgarínè.
Sípas lígjvènèsve kuadrí gjíthashtu nuk duhet tè ketè ndonjè referencè qè mund tè sugjerojè se Bullgaría njeh gjuhèn maqedonase. Kompromísí u propozua nga Franca, dhe u cílèsua nga pala bullgare sí oferta mè e mírè qè kanè marrè derí taní. Por aí nuk u pranua nga Shkupí. Kryemínístrí maqedonas Dímítar Kovaçevskí folí tha se cèshtjet hístoríke nuk mund tè jenè krítere nè kornízèn negocíuese. Negocíatat mes Maqedonísè sè Veríut dhe BE-sè duhet tè fíllojnè para fíllímít tè procedurès pèr ndryshímet kushtetuese pèr pèrfshírjen e bullgarève nè Preambulèn e Kushtetutès. Garancí tè fuqíshme duhet tè ketè nga BE dhe Bullgaría, qè kjo e fundít nuk do tè kushtèzojè me kèrkesa tè reja”, u shpreh aí.