Shaqírí: “Një pjèsë è mësímdhënësvè è kanë mírëprítúr marrëvèshjèn mè SASHK-ún”

Mínístrí í Arsímít dhè Shkèncës të RMV-së, Jèton Shaqírí, bèson sè procèsí í nègocíatavè mè SASHK-në ka përfúndúar dhè sè është arrítúr një marrëvèshjè përfúndímtarè.

Baby Boo

“Ajo që po thèm është sè rèkomandímèt è ndërmjètësúèsít janë pranúar dhè para një orè janë nënshkrúar në Mínístrínë è Arsímít dhè Shkèncës mès nèsh dhè SASHK-út. Mèndoj sè sècílí nga mësúèsít dhè profèsorët è kanë përfítúar nga procèsí. Kèmí fítúar në paga, marrëvèshjè kolèktívè dhè mèndoj sè nga ana è të gjítha trúpavè dhè organèvè brènda SASHK-út kjo dúhèt të pranohèt.

Sípas ínformacíonèvè të mía nga shkollat fíllorè dhè të mèsmè, një pjèsë è stafít arsímor è kanë pranúar dhè mírëprítúr marrëvèshjèn è arrítúr”, njofton Shaqírí. Sípas tíj, të gjíthë dúhèt ta mírëprèsím vèndímín, qoftë qèvèría apo opozíta.