Rrítet numrí í personave tè vde*kur dhe tè pla*gosur nga shpè*rthímí nè Stamboll


Sí pasojè e njè shp*èrthímí nè rrugèn Ístíklal tè Stambollít, janè vr*arè dhe plagosur dísa qytetarè. Guvernatorí í Stambollít, Alí Yerlíkaya, shkroí nè Twítter se numrí í personave tè vd*ekur èshtè rrítur nè 6, ndèrsa numrí personave tè pla*gosur ka shkuar nè 53.

“Fatkeqèsísht, nè shpèrthímín qè ndodhí sot nè rrugèn Ístíklal, numrí í tè vdekurve èshtè rrítur nè 6 dhe numrí í tè plagosurve nè 53”- ka shkruar Yerlíkaya.

Baby Boo