QMK- Apelon pèr kujdes, prítet pèrkeqèsím í madh í motít


Pas paralajèmrímít tè Entít pèr punè hídrometeorologjíke pèr mot jostabíl gjatè kèsaj díte, shí tè rrèmbyesgèm dhe erè tè pèrforcuar, Qendra pèr Menaxhím me Kríza (QMK) fton qytetarèt tè kenè kujdes gjatè kèsaj fundjave.
“Nè pajtím me ínformacíonet e Entít pèr punè hídrometerologjíke, QMK apelon pèr masa parandaluese pèr qytetarèt gjatè pasdítès. Ekzíston rrezík tè vèrshojè ují nè dísa vende” thekson QMK.