Qeveria nuk ia ka marr kompetencat asnjë komune në fushën e menaxhimit të mbeturinave

Qeveria informon se deri më tani nuk ka hequr kompetencat e administrimit të mbeturinave të ndonjë komune në vend. Kompetenca dhe detyrimet për grumbullimin seleksionimin transportin dhe deponimin e mbeturinave komunale si dhe mirëmbajtjen e lokacioneve jo standarde për deponimin e mbeturinave janë përgjegjësi e njësive të vetëqeverisjes vendore, përkatësisht komunave.
Ligji për Menaxhimin e Mbeturinave ofron vetëm mundësinë që Qeveria e RMV të marrë përsipër detyrimin për krijimin e sistemit rajonal nëse komunat nuk e bëjnë atë në mënyrë të pavarur. Miratimi i “Vendimit për dhënien e pëlqimit” nga këshilli bashkiak nuk do të thotë privim i kompetencave për menaxhimin e mbeturinave, por i referohet vendimit për krijimin e sistemit rajonal të administrimit të mbeturinave, përkatësisht deponisë rajonale dhe infrastrukturës përkatëse.

Baby Boo

MMJPH dhe Qeveria deri më tani janë zotuar të ndihmojnë në krijimin e sistemeve në të gjitha rajonet e planifikimit duke gjetur fonde, funksionimi i të cilave do të jetë akoma përgjegjësi e komunave, të bashkuar përmes Bordit Ndër-Komunal të Menaxhimit të Mbeturinave dhe Ndërmarrjes Rajonale Publike.
Për rajonin Lindor dhe Verilindor fondet sigurohen përmes programit IPA 2. Janë planifikuar fonde për rajonet Jugperëndimore, të Pelagonija, Vardarit dhe Juglindorë përmes BERZH-it, ndërsa për rajonin e planifikimit të Pologut fondet merren nga Qeveria Zvicerane.

Sa i përket rajonit të Pollogut, janë siguruar fonde për përgatitjen e një Plani Rajonal të Menaxhimit të Mbeturinave dhe një Vlerësim Strategjik të Ndikimit në Mjedis. Në përputhje me planin, MMJPH është duke punuar ngushtë me Sekretariatin Zviceran për Çështje Ekonomike (SECO) për të investuar 8 milion € në ndërtimin e një objekti qendror për menaxhimin e mbeturinave – një deponi rajonale për mbeturinat komunale në Rusino, në vendin e një deponie ekzistuese jo standarde që u shërben qytetarëve në të gjitha komunat e rajonit dhe ndërtimin e 2 stacioneve transferuese me një kosto totale investimi prej 1 milion euro.
Deri në fillimin e funksionimit të ndërmarrjes publike rajonale “ZJP Rusino / Polog” dhe aktivitetet e projektit për ndërtimin e Rusino në një deponi standarde me të gjitha masat mbrojtëse shoqëruese në përputhje me ligjin, detyrimi për të operuar vendndodhjen ekzistuese në Rusino është ende përgjegjësi e Gostivar dhe NKP Komunalec nga Gostivari. Komuna e Gostivarit, përmes NKP Komunalec nga Gostivari është e detyruar të arkëtojë për secilin ton mbeturinat e depozituara në Rusino dhe me ato fonde të mirëmbajë vendndodhjen, me kushte minimale teknike për mbrojtjen e mjedisit, duke parandaluar hyrjen e personave joformal, për tu siguruar nga zjarret dhe të ngjashme.