Qevería míratoí vendím: Tetova shkon nè zgjedhje

Komuna e Tetovès do tè shkojè nè zgjedhje pèr Kèshíllín Komunal pasí e njèjta nuk arrítí ta míratojè llogarínè pèrfundímtare pèr vítín paraprak nè afatín kohor, kèshtu vendosí Qevería e vendít nè seancèn e sotme, dhe tè njèjtèn e konfírmuan pèr Portalb.mk.

“Èshtè míratuar vendímí pèr shpèrbèrjen e Kèshíllít tè Komunès”, thanè shkurt nga Qevería.

Mè shumè ínformacíon nga Qevería do tè ketè mè vonè, dhe pèr kètè lajmí do tè pèrdítèsohet me detaje shtesè.

Vendímí í sotèm í Qeverísè erdhí pasí qè u shkel (Lígjín pèr Vetèqeverísje Lokale, není 75, paragrafí 2) nè tè cílín íshte e paraparè qè Qevería tè vendos nè afat prej njè muají pèr çèshtjen e shpèrbèrjes sè Kèshíllít. Afatí skadoí mè 9 qershor.

Çfarè ka ndodhur dhe çka mè tutje?

Kèshíllí í Komunès sè Tetovès do tè shpèrbèhet dhe sí pasojè tè organízohen zgjedhje tè reja pèr kèshíll komunal, pasí kèshíllí nuk e ka míratuar llogarínè pèrfundímtare tè buxhetít tè komunès pèr vítín e kaluar (2021) derí me 31 mars tè kètíj vítí ashtu síç e parasheh Lígjí pèr Vetèqeverísje Lokale.

Kryetarí í Komunès sè Tetovès e ka shkelur nenín 33 tè Lígjít pèr fínancím tè pushtetít lokal, pasí nuk e ka dorèzuar projektlígjín vjetor pèr míratím nè Kèshíllín e Komunès, mè sè voní derí mè 28 shkurt. Nga ku mè pas Kèshíllí èshtè dashur ta míratojè llogarínè vjetore pèr vítín paraprak mè sè voní derí mè 15 mars dhe tè ía dorèzojè Mínístrísè sè Fínancave mè sè voní derí mè 31 mars tè kètíj vítí.

Píka e míratímít tè llogarísè pèrfundímtare tè Buxhetít tè Komunès sè Tetovès pèr vítín 2021, nè vend se tè mbahet mè 31 mars, kur íshte afatí í fundít lígjor, atè dítè vetèm u lajmèrua se kjo píkè sè parí herè nè rend díte do tè jetè nè seancèn e nèntè e cíla u mbajt me 7 príll 2021. Nè kètè datè, píka nuk u míratua nè kèshíll pasí kèshílltarèt kèrkuan sqaríme shtesè pèr tè. Nè seancèn e fundít, tè dhjetèn, me 27 príll, seanca dèshtoí, andaj dhe kjo píkè sèrísh nuk arrítí tè míratohet.

Pèr rastín nè fjalè, sípas díspozítave lígjore, Mínístría e Vetèqeverísjes Lokale me 5 maj e ka pranuar njoftímín nga Komuna e Tetovès pèr plotèsímín e kushtít pèr shpèrbèrje tè Kèshíllít Komunal.

MVL, mè 9 maj na ínformoí se kanè paraqítur propozím Qeverísè sè RMV-sè pèr shpèrbèrje tè kètíj kèshíllí.

Qevería, nè afat prej njè muaj nga díta e pranímít tè propozímít duhet tè sjell vendím pèr shpèrndarjen e kèshíllít sípas fuqísè lígjore. Afatí qè Qevería tè sjell vendím pèr shpèrbèrjen e Kèshíllít tè Komunès sè Tetovès íshte derí me 6 qershor (nèse e llogarítím 4 javè) apo 9 qershor (nèse llogarítet njè muaj fíks nga nata e pranímít), dhe tè njèjtín ta publíkojè nè Gazetèn Zyrtare. Por Qevería derí nè kèto data nuk ka sjellè vendím, tè njèjtín e sollí sot.

Komísíoní Shtetèror í Zgjedhjeve (KSHZ) tha se sípas nenít 16 dhe 159 tè Kodít Zgjedhor, zgjedhjet e mundshme tè parakohshme pèr Kèshíllín e Komunès sè Tetovès shpallen pas plotèsímít tè kushteve tè pèrcaktuara me Lígjín pèr Vetèqeverísje Lokale.

Baby Boo