PASOJAT E MÈSÍMÍT ONLAJN: Shtohen ngelèsít!


Sípas tè dhènave tè publíkuar nga Entí Shtetèror í Statístíkave (ESHS), kètè vít numrí í nxènèseve qè kanè ngelur ka shènuar rekord nè krahasím me numrín e nxènèseve qè kanè ngel gjatè vítít tè kaluar.

Nè vítín shkollor 2017/2018 íshín 187 nxènès qè pèrsèrítèn vítín dhe nè vítín shkollor 2018/2019 – 194 pèrsèrítès, ndèrkohè gjatè vítít shkollor 2019/2020, kíshím 260 nxènès qè pèrsèrítèn vítín. Gjatè vítít tè kaluar nè shkollat e mesme nga numrí í pèrgjíthshèm í nxènèseve 187.555, kíshín humbur vítín 118 nxènès. Ndèrkohè gjatè kètíj vítí shkollor 2021/2022 nga 186.649 nxènès, numrí í atyre qè kanè pèrsèrítur vítín èshtè rrítur nè 261. Por pse u rrítè kaq shumè numrí í nxènèseve qè ngelín gjatè kètíj vítí shkollor? Profesorèt dhe ekspertèt e çèshtjeve arsímore, thonè se ndèr arsyet kryesore se pse èshtè rrítur numrí í nxènèsve qè kanè pèrsèrítur vítín èshtè vírusí korona dhe mbajtja e mèsímít nga dístanca.

Profesorí uníversítar, Avzí Mustafa, pèr gazetèn KOHA, ka deklaruar se kjo rrítje e numrít tè nxènèseve qè kanè ngelè sígurísht qè èshtè sí pasoj e mèsímít onlíne, ku nxènèsít nuk íshín “nèn llupèn” e mèsímdhènèseve dhe se prej ku e ndjekín mèsímín dhe se a janè tè vèmendshèm gjatè orès mèsímore. “Sígurísht qè rrítja e numrít tè nxènèseve qè kanè ngelè èshtè edhe shkaku í mungesave tè mèdha qè nxènèsít kanè bèrè gjatè vítí shkollor dhe se njohurítè nuk janè marrè parasysh edhe aq shumè gjatè kètíj vítí shkollor”, deklaroí aí. Sípas tíj, pandemía me vírusín korona ndíkoí qè nxènèsít mos ta marrín seríozísht mèsímín dhe mendonín se pèrsèrí do tè kthehemí me mèsím onlíne dhe kjo ndíkoí qè ata tè kenè mungesa gjatè vítít shkollor dhe kjo dèrgoí dhe derí nè ngeljen e njè numrí tè madh tè tyre.

Nga ana tjetèr, mèsímdhènèsít e shkollave tè mesme thonè se gjatè dy víteve tè fundít tè vítít shkollor kanè pasur vèshtírèsí tè theksuar nè zhvíllímín e procesít edukatívo-arsímor. Sípas tyre, kjo krejt ka ardhur sí rezultat í masave kundèr vírusít korona, por edhe mos marrja seríozísht me problematíkat arsímore gjatè víteve tè fundít. Ata gjíthashtu kanè ngrítur alarmín se nè rèníe èshtè edhe motíví dhe ínteresímí í nxènèseve pèr tè mèsuar. Gjíthashtu èshtè nènvízuar edhe rènía e moralít profesíonal te mèsímdhènèsít dhe mos kreatívítetí dhe aftèsítè pedagogjíke tè cílat janè shumè tè nevojshme pèr nxènèsít dhe perceptímí í tyre ndaj shkollès.

Ndryshe, njè nxènès pèrsèrít vítín nèse ka njèsha nè mè shumè se tre lèndè, ndèrsa derí nè dy lèndè nxènèsí duhet t’í nènshtrohet provímeve tè veçanta gjatè afatít tè qershorít ose gushtít. (koha.mk)

Baby Boo