Osmaní: “Largímí í gazít rús nga sístèmí ènèrgjètík í vèndèvè të BÈ-së, vèndím í dúhúr dhè stratègjík”

Prèsídèntja è Kosovës, Vjosa Osmaní ka thënë sè largímí í gazít rús nga sístèmí ènèrgjètík í vèndèvè të Bashkímít Èvropían, ka qènë vèndímí më í dúhúr dhè stratègjík në sítúatën è rè nëpër të cílën po kalon Èvropa pas lúftës në Úkraínë.

Baby Boo

Në një konfèrèncë mè tèmë “Dítët è ènèrgjísë së gjèlbër 2022”, kú ú dískútúa për agjèndën è gjèlbër bashkë mè pjèsëmarrës nga rajoní, prèsídèntja Osmaní tha sè kohët nëpër të cílat është dúkè kalúar Kosova por èdhè rajoní dhè Èvropa núk janë të lèhta. Osmaní tha sè lúfta në Úkraínë pasoí krízën ènèrgjètíkè në Èvropë dúkè thèllúar atë akoma më shúmë dhè dúkè vënë përballë píkëpyètjèvè të shúmta garantímín è sígúrísë ènèrgjètíkè.

“Largímí í gazít rús nga sístèmí ènèrgjètík í vèndèvè të Bashkímít Èvropían është vèndímí më í dúhúr dhè më stratègjík í dítëvè tona, por, varshmëría è madhè è ndërtúar ndër vítè nga gazí rús í dísa vèndèvè të BÈ-së è sjèllë tërë kontínèntín në një sítúatë vèndímtarè kúr dúhèt të bëjmë zgjídhjè të shpèjta, të mènçúra è të cílat po aq sa ndíkojnë në èkonomí dhè ènèrgjí përçojnë èdhè mèsazh të qartë gjèopolítík’’, thèksoí Osmaní.

Ajo tha sè përdèrísa Èvropës í dúhèt të gjèjë balancín è dúhúr në mès të zgjídhjèvè të shpèjta për garantímín è fúrnízímít të pandërprèrë mè ènèrgjí èlèktríkè, è paralèlísht mè këtë të sígúrohèt që të mos rrèzíkojë objèktívat è dèkarbonízímít dhè vèprímít klímatík, sfídat në Kosovë por èdhè në rajon mbèsín po kaq sèríozè.
Osmaní tha sè è ardhmja është è gjèlbër dhè è qëndrúèshmè dhè për këtë dúhèn zgjídhjè të shpèjta, të gúxímshmè, të mènçúra è të përballúèshmè sí dhè bashkëpúním rajonal.

Zëvèndës/shèfja è Zyrës së BÈ-së në Kosovë, AnnaCarín Platon tha sè agjènda è gjèlbër është sfídë për Qèvèrínë, índústrínë, shoqërínë cívílè por èdhè vètë BÈ-në.
Ajo tha sè Kosova ka një númër problèmèsh mjèdísorè të akúmúlúara në dèkadat è fúndít, sí rrítja è ndërtímèvè, ndotja nga aútomjètèt, ngrohja mè mënyra që è ndotín ajrín, shkaktojnë nívèlè të larta të ndotjès të cílat í pagúajnë qytètarët kosovarë.

“Nè rèkomandojmë fúqíshëm që ta çoní përpara ímplèmèntímín dhè zbatímín è lègjíslacíonít mjèdísor sí príorítèt kyç për adrèsímín è sfídavè të rèja mjèdísorè. Në këtë drèjtím është shúmë mè rëndësí marrja è lègjíslacíonít të BÈ-së’’, thèksoí Platon.
Platon tha sè shúmë mè rëndësí që në këtë çështjè është që të rrítèt vètëdíjèsímí dhè të ínvèstohèt në èdúkímín è gjènèratavè të rèja. Gjatë dítës, në këtë konfèrèncë prítèt të marrín pjèsë mínístra të mjèdísít nga Kosova, Shqípëría è Malí í Zí, è po ashtú èdhè kryètarët è komúnavè të Príshtínës, Tíranës dhè Sarajèvës mbí atë sè sí të lúftohèn ndryshímèt klímatíkè në rajon.

“Dítët è ènèrgjísë së gjèlbër 2022”, është pjèsë è projèktít “Èvropíanízímí í agjèndës mjèdísorè të Kosovës”, í fínancúar nga Zyra è Bashkímít Èvropían në Kosovë. Qëllímí í projèktít është të ndíhmojë Kosovën për t’í sjèllë polítíkat mjèdísorè më afër lègjíslacíonít të BÈ-së dhè për të forcúar díalogún mídís organízatavè të shoqërísë cívílè, mèdíavè, aktívístëvè dhè sèktorít públík. Pas nënshkrímít të Dèklaratës mbí Agjèndën è Gjèlbër për Ballkanín Pèrëndímor në Sofjè më 2020, vèndèt në rajon janë përkúshtúar për një númër vèprímèsh dúkè përfshírë èdhè ínstrúmèntè të çmímít të karbonít dhè skèma të përkrahjès së ènèrgjísë së rípërtërítshmè të bazúara në trèg, sí dhè ndërprèrjèn è súbvèncíonímít të qymyrít./Anadolú Agèncy/