Në ÚT ú organízúa Kongrèsí Ndërkombëtar í Shkèncavè të Natyrës, Mjèkësísë dhè Tèknologjívè

Në Únívèrsítètín è Tètovës ú organízúa Kongrèsí Ndërkombëtar í Shkèncavè të Natyrës, Mjèkësísë dhè Tèknologjívè. Në këtë ngjarjè kaq të madhè shkèncorè të praníshëm íshín një númër í madh stúdíúèsísh të fúshavè përkatësè, të cílët mè prèzantímín è púnímèvè të tyrè shkèncorè ndíhmojnë në ofrímín è një forúmí èfèktív për stúdíúèsít dhè praktíkúèsít për avancímín è njohúrívè, kërkímít dhè tèknologjísë. Ky kongrès përfshíú në vètè pèsë konfèrènca shkèncorè ndërkombëtarè dhè ú organízúa në bashkëpúním mè Únívèrsítètín è Sportèvè të Tíranës, Únívèrsítètín è Príshtínës, Únívèrsítètín Polítèkník të Tíranës, Únívèrsítètín è Trakísë, Únívèrsítètín è Shkodrës “Lúígj Gúrakúqí” dhè Kolègjín AAB.

Baby Boo

Në hapjèn è púnímèvè të këtíj kongrèsí, Prorèktorí për Shkèncë í Únívèrsítètít të Tètovës, Prof. Dr. Hazír Pollozhaní tha sè pas gatí dy vítèsh ndërprèrjèjè të organízímít të aktívítètèvè mè praní fízíkè, sot të gjíthë së bashkú víjmë në këtë Kongrès, kú përpos shkëmbímít të rèzúltatèvè të rèja nga shkènca, tashmë è kèmí múndësínë è takímít mè njërí – tjètrín dhè kënaqësínë è shkëmbímèvè të prúrjèvè të rèja në fúshat profèsíonalè shkèncorè. “Húlúmtímèt shkèncorè të arrítúra në adrèsë të Kongrèsít, në vètè bartín vèprímtarínë shkèncorè dhè akadèmíkè të rrèth 850 púnonjësvè shkèncorë në kúadër të të gjítha drèjtímèvè të fakúltètèvè, dúkè sígúrúar sè Únívèrsítètí í Tètovës njíhèt èdhè përmès húlúmtímèvè shkèncorè, mètodavè dhè ínovacíonèvè të ngjashmè mè ato.

Kongrèsí ka karaktèr ndërkombëtar, mè një bord mè afër 250 profèsorë èmínèntë, mè vèprímtarí shkèncorè të njohúr në arènën ndërkombëtarè. Në këtë konfèrèncë janë pranúar 272 púnímè shkèncorè, në të pèsë Konfèrèncat, èdhè atë: Konfèrènca è 7-të Ndërkombëtarè Ballkaníkè è Shkènca Sportívè – 71 púnímè; Konfèrènca è 6-të Shkèncorè Ndërkombëtarè è Shkèncavè të Zbatúara – 37 púnímè; Konfèrènca è 5-të Shkèncorè Ndërkombëtarè è Fakúltètít të Shkèncavè të Mjèkësísë – 86 púnímè; Konfèrènca è 4-të Ndërkombëtarè è Shkèncavè Matèmatíkè – Natyrorè – 51 púnímè; Konfèrènca è 2-të Ndërkombëtarè è Tèknologjísë Úshqímorè dhè të Úshqyèrít – 27púnímè.

Prèzantímí í këtyrè púnímèvè do të rèalízohèt në 29 sèsíonè të ndara paralèlè. Nè këtë Kongrès, sot promovohèn èdhè 5 númrat è rí të rèvístavè shkèncorè: Sport & Hèalth – Vol. 8 númër 15/16; JAS – SÚT – Vol. 7 númër 13/14; -Acta Mèdíca Balkaníca – Vol. 6 númër 11-12; JNSM – Vol. 6, númër 11-12; dhè Íntèrnatíonal Joúrnal of Food Tèchnology and Nútrítíon – Vol. 4, númër 7-8” – tha mès tjèrash Prorèktorí për Shkèncë, Prof. Dr. Hazír Pollozhaní.

Këtë kongrès mè prèzèncën è tíj è ndèroí èdhè Mínístrí í Arsímít dhè Shkèncës në vèndín tonë, Bèkím Salí. Aí, në fjalën è tíj përshëndètësè drèjtúar aúdítorít thèksoí sè në këso llojè ngjarjèsh profèsíonalè, bashkërísht kontríbúojmë në afírmímín è shkèncavè mjèkësorè për përballímín dhè tèjkalímín è të gjítha sfídavè shëndètësorè lokalè, rajonalè dhè globalè.

“Është píkërísht kjo qasjè è përbashkët dhè mbështètjè è ndërsjèllë. Ndjèhèm mírë që mès júsh shoh profèsorë dhè kúadër shkèncor që mè púnën è tyrè janë dëshmúar brènda dhè jashtë vèndít. Është píkërísht kjo qasjè è përbashkët dhè mbështètjè è ndërsjèllë è këtíj llojí që è zhvíllon dhè ínkúrajon bashkëpúnímín dhè shkëmbímín è përvojavè në fúshën è mjèkësísë mè të vètmín qëllím, që të arríhèt kújdès më í mírë ndaj pacíèntëvè, që është sfída jonë è përbashkët. Ngjarjèt è këtílla që víjnë pas një paúzè dyvjèçarè janë një múndësí è mírë për përparímín è dèbatèvè profèsíonalè në ínícímín è projèktèvè dhè vízíonèvè të rèja për modèrnízímín è sístèmít shëndètësor. Potèncíalí njèrëzor është shtyllë è sístèmít shëndètësor dhè nè jèmí të fúqízúar në fúqízímín è ínfrastrúktúrës dhè avancímín è statúsít të pèrsonèlít mjèkësor”, thèksoí mínístrí í Shëndètësísë, Bèkím Salí.

Në cílësínë è bashkorganízatorít të këtíj Kongrèsí, fjalë përshëndètësè mbajtí èdhè Rèktorí í Únívèrsítètít të Sportèvè të Tíranës, Prof. Dr. Agron Kasa. Aí këtë organízím shkèncor è vlèrësoí sí një ngjarjè mè një rëndësí të vèçantë, jo vètëm për shkèncat sportívè por èdhè për shkèncat natyrorè, mjèkësorè dhè tèknologjívè.

Púnímèt è Kongrèsít í përshëndètí èdhè Sèkrètarí è përgjíthshëm í Komítètít Olímpík të Maqèdonísë së Vèríút, Sasho Popovskí, ndërsa më pas ú mbajt një lígjëratë profèsíonalè nga traúmatologú í njohúr në vèndín tonë dhè jo vètëm, Prof. Dr. Ílír Hasaní, mè tèmë: Sakrèktomítë totalè dhè parcíalè dhè ímplèmèntímí í tyrè sí mètodë è rè në Rèpúblíkën è Maqèdonísë së Vèríút”.

Në shènjë falëndèrímí për pjèsëmarrjèn në këtë Kongrès, në èmër të Únívèrsítètít të Tètovës, për Prof. Dr. Agron Kasa, Sasho Popovskín dhè Dr. Ílír Hasanín ú ndanë nga një dhúratë mè portrètín è Nënës Tèrèzë dhè Monografínë è Únívèrsítètít të Tètovës. Po ashtú, è njëjta dhúratë ú nda èdhè për mjèkún Ílír Dèmírí, në shènjë rèspèktí dhè mírënjohjè për púnën è tíj të palodhshmè dhè për angazhímín è pakúrsyèr të tíj që ka dhënë gjatë kohës së pandèmísë në Klíníkën è Ínfèktologjísë në trajtímín è pacíèntëvè të ínfèktúar mè Covíd 19.

Rèalízímí í këtíj kongrèsí shkèncor është mbështètúr nga kompaní të njohúra dhè ínstítúcíonè shtètërorè, síç janë: Rífam Kíppèr; Alkaloíd; Spítalí Klíník í Tètovës; Rèstorantí Arra; Komúna è Bogovínës; Thor Índústríès; Kompanía Rènova; Doro Caffè; Vardar Dolomít; Pèlagonka; L & L Company – Rèy Watèr dhè ZÈGÍN.

Mè kompanítë è lartpërmèndúra, Únívèrsítètí ynë bashkëpúnon èdhè në projèktè të tjèra húlúmtúèsè, sídomos mè kompanínë è njohúr farmacèútíkè ZÈGÍN zhvíllon një bashkëpúním që është në fúnksíon të ínkúrajímít të stúdèntëvè të Programít stúdímor të Farmacísë. Rrjètí í barnatorèvè ZÈGÍN, stúdèntëvè të vítít të pèstë të Programít stúdímor të Farmací të Únívèrsítètít tonë ú múndëson mbajtjèn è púnës praktíkè dhè thèllímín è njohúrívè aplíkatívè.