Në Kuvendin e Maqedonisë do të debatohen këto ligje


uvendi i Republikës së Maqedonisë sot dot mbaj seancën e 45-të

Në rendin e ditës janë propozim ligjet për të huaj, për energjetik, ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për barna dhe pajisje mjekësore, Ligji për punësim të personave me aftësi të kufizuar, të gjitha në lexim të parë.

Në leximin e dytë në rend të ditës janë propozim ligji për arsim të lartë, ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për siguri dhe komunikacion të rrugëve, të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese, të Ligjit për klasifikim të informatave.

Me procedurë të shkurtuar në rend të ditës janë ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për revizion, të Ligjit për letrave me vlerë, të Ligjit për zyrë kreditore, të Ligjit për Zonat e Zhvillimit Teknologjik Industrial.

Në Kuvend do të debatohet edhe për marrëveshjen e shkruara në mes Bullgarisë dhe Maqedonisë.

Deputetët gjithashtu do të diskutojnë Propozimin për zgjedhjen e një anëtari jo ekzekutiv të Këshillit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë

Baby Boo