Ndikimi i gjuhës angleze në përditshmërinë tonë. Mësoni këto gabime!


Përpunuar nga Donika Bakiu

Ndikimi i gjuhës angleze  në përditshmërinë tonë

Që nga ekzistenca e gjuhëve, ato kanë huazuar fjalë nga njëra tjetra, disa më shumë e disa më pak varësisht nga prestigji i tyre . Huazimi lind nga kontaktet njerëzore meqenëse njerëzit janë gjithmonë në lëvizje. Gjuha shqipe duhet të zhvillohet dhe të mbrohet njëkohësisht me mekanizma aktive nga anglicizmat e pakontrolluara që po përdoren në vend të fjalëve me barasvlerë të njëjtë.

Lista e fjalëve të integruara në leksikun e gjuhës shqipe

 

ANGLISHT          HUAZIMI

Mission

context

process

execution

contribution

manipulation

consultation

proposition

transmit

internet,

computer

e-mail

record,

printer

coalition

investment

export

import

Në shqip:

mision

kontekst

proces

ekzekutim

kontribut

manipulim

konsultim

propozim

transmetoj

internet,

kompjuter,

e-mail,

rekord,

printer,

koalicion,

investim,

eksport

import

Baby Boo