L.Q: “Komuna nuk është përgjegjëse për Spitalin”


Shkruar nga L. Qazimi

Pa dashur të mbroj dikënd personalisht se nuk e kam pikën e interesit nga kjo çka do them, ama edhe propagandë në emër të mos njohurive elementare nuk është mirë me bërë për qëllime zgjedhjesh që janë ne prag, kështuqë ku e lidhni përgjegjësinë e pushtetit lokal me spitalet?!

Pushteti lokal- komuna nuk ka asnjë lidhje në aspekt ingerencash konform ligjit sa u përket spitaleve, por as përgjegjësi politike s’ka karshi spitaleve( ka qeveria, institucionet qendrore)

1. Komuna nuk është themeluese e spitaleve.

2. Komuna nuk është financuese e spitaleve, pra spitalet nuk janë pjesë buxhetore e komunave.

3. Komuna nuk është pjesë e investimeve kapitale infrastrukturore- spitalore.

4. Komuna nuk ka kompetencë ligjore për kapacitete kadrovike e resure njerëzore të spitaleve.

Ku e lidhni përgjegjësinë e komunave dhe udhëheqësve të saj me shëndetsinë?! Kur jemi te ingerencat ligjore, a kur jemi te ingerencat e çajtorëve po mund të bëhen fajtore edhe në mars çka ndod

#Stoppropagandëspolitiketëulëtnëemërtëfatkeqësiveetragjedivefamiljareenjerëzore.