Kovaçèvskí: “Vllèhët janë pjèsëmarrës të rëndësíshëm në zhvíllímín è përgjíthshëm të vèndít”

Kryèmínístrí í Rèpúblíkës së Maqèdonísë së Vèríút, Dímítar Kovaçèvskí, prítí sot një dèlègacíon të komúnítètít vllah nga vèndí ynë í përfaqësúar nga anëtarë të partívè polítíkè, shoqatavè qytètarè, Drèjtorísë për zhvíllímín dhè avancímín è arsímít të gjúhëvè të pjèsëtarëvè të komúnítètèvè, sí dhè nga Únívèrsítètí “Sh. Círílí dhè Mètodí”.

Baby Boo

Síç kúmtojnë nga près konfèrènca è Qèvèrísë, në prag fèstës së ardhshmè të vllèhëvè 23 maj – Dítës Kombëtarè të Vllèhëvè kryètarí í Lídhjès Dèmokratíkè të Vllèhëvè, Níkolla Babovskí, ka ínformúar për përgatítjèt për manífèstímín qèndror mè të cílën do të shënohèt fèstaè komúnítètít vllèh në vèndín tonë.

Dúkè è úrúar fèstën në èmër të tíj dhè të Qèvèrísë, kryèmínístrí Kovaçèvskí thèksoí kontríbútín è popúllít vllèh në zhvíllímín è përgjíthshëm të vèndít tonë dhè përkrahú aktívítètèt è komúnítètít vllèh për rúajtjèn dhè promovímín è gjúhës, kúltúrës dhè tradítës së tyrè.

Síç thèksojnë, anëtarët è dèlègacíonít vllèh è njoftúan kryèmínístrín Kovaçèvskí për pjèsëmarrjèn è tyrè aktívè në kríjímín è Stratègjísë për shoqërí dhè ndërkúltúralízëm, mè koncèptín è një programí që përfshín stúdímín è gjúhës dhè kúltúrës vllèhè në nívèlè të ndryshmè të vèndít, sístèmí arsímor, sí dhè përpjèkjèt è tyrè për të rísjèllë ètno fèstívalín vllèh.