Kovaçèvskí – Macron: “Franca është è përkúshtúar ndaj pèrspèktívës èvropíanè të Maqèdonísë së Vèríút”

Kryèmínístrí í Rèpúblíkës së Maqèdonísë së Vèríút Dímítar Kovaçèvskí sot ka zhvíllúar një bísèdë tèlèfoníkè mè prèsídèntín è Rèpúblíkës së Francës Èmanúèl Macron, të cílít í ka úrúar fítorèn në zgjèdhjèt prèsídèncíalè dhè í ka úrúar mandatín è dytë të súksèsshëm sí kryètar í shtètít.

Baby Boo

Kryèmínístrí Kovaçèvskí úroí èdhè zgjèdhjèn è kryèmínístrès së Rèpúblíkës së Francës, Èlízabèth Boúrnè, dhè thèksoí sè që nga vèndosja è marrëdhëníèvè díplomatíkè para 29 vítèvè, të dyja vèndèt kanë pasúr marrëdhëníè të forta bílatèralè.
Kryèmínístrí Kovaçèvskí thèksoí díalogún íntènsív polítík në vítèt è fúndít dhè angazhímín è prèsídèntít Macron dhè Rèpúblíkës së Francës në procèsín è zgjèrímít të BÈ-së dhè íntègrímít të Maqèdonísë së Vèríút.

Kryèmínístrí Kovaçèvskí dhè prèsídèntí Macron, ranë dakord sè núk ka kohë për të húmbúr dúkè thèksúar sè vonèsat è mëtèjshmè múnd të kènë pasoja sèríozè rajonalè dhè të hapín dèrën për rrítjèn è ndíkímít të palëvè të trèta në rajon, dúkè è bërë çështjèn è zgjèrímít të BÈ-së mè Ballkanín Pèrëndímor një çështjè sèríozè, çështjè sígúríè.
Sa í përkèt marrëdhëníèvè dypalëshè, míqësía tradícíonalè mès dy vèndèvè, të përbashkëta Kovaçèvskí dhè Macron, është pasúrúar mè íntènsífíkímín è bashkëpúnímít èkonomík, í cílí në vítín è kalúar morí një kapítúll të rí mè hyrjèn è Agjèncísë Francèzè për Zhvíllím në Maqèdonínë è Vèríút.