“Kodi penal nuk ofron shumë…” – Çka deklaroi Fatime Fetai në debatin e sotëm shkencor


Fetai: Kodi aktual penal nuk ofron shumë për mbrojtjen e dhunës ndaj grave Kur bëhet fjalë për gratë, Kodi aktual Penal nuk ofron shumë për mbrojtje nga dhuna ndaj grave, theksoi porokurorja publike Fatime Fetai në debatin shkencor profesional dedikuar “Barazisë gjinore të grave dhe dhunës: prioritet ose sfidë”, të organizuar nga Shoqata shkencore e Maqedonisë së Veriut – Manastir.

Sipas prokurores Fetai, në Kodin penal ka vetëm një definicion për dhunën në familje të theksuar në nenin 122 dhe për këtë arsye nevojiten plotësime me një definicion të ri për dhunën ndaj grave. “Kodi aktual Penal nuk ofron shumë për dhunën ndaj grave. Ekziston vetëm një përkufizim i dhunës në familje në Kodin Penal, referuar në Nenin 122, i cili përcakton dhunën në familje si ngacmim, ngacmim, rrezikim i sigurisë, dëmtim trupor, seksual dhe dhunë tjetër psikologjike ose fizike që shkakton një ndjenjë të pasigurisë, rrezikimit ose frikë

Por, duke qenë se vendi ynë ratifikon Konventën e Stambollit që synon mbrojtjen e grave dhe eliminimin e të gjitha formave të dhu*nës dhe diskriminimit, vendoset nevoja për ndryshime të përshtatshme në Kodin Penal, duke filluar me prezantimin e një përkufizimi të dhunës ndaj grave, përveç përkufizimit tashmë ekzistues të dhunës në familje, sepse përfshin vetëm një kategori të caktuar të grave.

Ky përkufizim i dhunës ndaj grave do të specifikojë shkeljet e të drejtave të njeriut dhe format e diskriminimit ndaj grave dhe do të zbatohet për të gjitha format e dhunës me bazë gjinore që rezultojnë ose do të rezultojnë në dëmtime dhe privime fizike, seksuale, psikologjike ose të tjera. në jetën publike ose private. Forma të reja të mbrojtjes kundër krimeve të tilla si ngacmimi seksual dhe krimi i ndjekjes janë gjithashtu të nevojshme”, tha prokurorja Fetai, duke shtuar se dënimi i njohur i vjetër ishte i papranueshëm për të – hetimi ishte në vazhdim, dhe unë rekomandoj që ajo tha, duke rritur urgjencën të veprimit.për krime të kësaj natyre.

Para anëtarëve të SHSHMV-Manastir dhe profesorëve nga Fakulteti Juridik i Manastirit, prezantimet e ekspertëve u prezantuan nga avokati Natasha Boskova nga Koalicioni “Margjinat”, Bojana Jovanovska nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e njeriut dhe Fatma Bajram Azemovska, e punësuar në BUK -Manastir dhe anëtare e shoqatës ”Sumnal“.

“Në prag të festës ndërkombëtare 8 Marsi, kemi hapur disa çështje dhe përmes debatit bëmë një përpjekje për të dhënë një përgjigje apo koment nëse shoqëria jonë e merr seriozisht nevojën për barazi gjinore. Por ne gjithashtu donim të siguroheshim që mbrojtja nga dhuna ndaj grave është një përparësi në letër, dhe në sqarime ne u ndihmuam nga ekspertë pjesëmarrës në debatin në internet që shkaktoi interes të madh”, theksoi dr. Nevena Gruevska, kryetare e SHSHMV-Manastir. Moderator i debatit shkencor-profesional në temë “Barazia gjinore e grave dhe dhuna: prioritet ose sfidë” ishte dr.Angelina Stanojoska, profesoreshë në Fakultetin juridik pranë USHKO-Manastir.

Baby Boo