Kërkohen 14 nënpunës në patarina me rrogë 19.760 denarë

Ndërmarrja Publike për Rrugët Shtetërore përmes një njoftimi publik kërkon të punësojë 14 marrës për mbledhjen e pagesave, departamentin e grumbullimit të taksave dhe të kontrollit, në Sektorin për mirëmbajtjen, sigurinë rrugore dhe mbledhjen e pagesave, duke përmbushur kushtet e mëposhtme:

– Arsimi i mesëm profesional – të paktën niveli i kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET ose ICSD ose katërvjeçare të arsimit të mesëm
– Përvojë pune – me ose pa përvojë pune në profesion
– Orari i punës është rregulluar në dy ndërrime dhe zgjat 12 orë
– Orari i punës dite nga ora 07:00 deri 19:00 dhe nga ora 19:00 deri 07:00
– Puna për pushime dhe punë gjatë natës
– Koha e punës javore është 40 orë
– Paga bazë është 19.760,00 den

Përveç kushteve të lartpërmendura, të përcaktuara me Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në Ndërmarrjen Publike për Rrugët Shtetërore nr. 0211513/1 të datës 29 janar 2017, numri 024102/1 i 02 prillit 2018, kandidatët e interesuar duhet të plotësojnë kushtet e përgjithshme për punësimin e punëtorëve në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune.
Për aplikimin, kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë:

– Dëshmi se nuk janë vendosur ndalime për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre;
– Certifikata / diploma për shkallën e përfunduar të arsimit,
– një çertifikatë shtetësie.

Baby Boo