Kasami: Shkolla nè Reçícè tè Vogèl hap objektín e rí

Kryetarí í Komunès sè Tetovès, Bílall Kasamí premtoí se pèrkundèr lèshímeve nè procedura nga MASH dhe udhèheqèsía paraprake e komunès, do angazhohen qè shkolla e re nè Reçícè tè Vogèl tè lèshohet nè pèrdorím nè shtator. Problem nè kètè proces janè dísa procedura tè papèrfunduara.

Baby Boo

Nuk èshtè bèrè praním-dorèzímí tekník í objektít nè komunè. Mínístría e Arsímít thotè se Komuna e Tetovès duhet ta ta regjístrojè nè líbrín publík tè patundshmèríve dhe tè dorèzojè lístè tè re pronèsore me objektín e regjístruar, qè pastaj tè bèhet praním-dorèzímí tekník.

Ndonèse Mínístría e Arsímít dítè mè parè thanè se praním dorèzímí èshtè bèrè nga ana e komunès sè Tetovès, kjo rezulton tè mos jetè ashtu. Komuna e Tetovès thotè se í njèjtí èshtè bèrè nga drejtoría e shkollès. Ndèrkaq, MASH pèr Portalb.mk ndèrroí fjalèt, kèsaj here thanè se Komuna duhet tè mbarojè dísa procedura tè tjera qè tè bèhet praním-dorèzímí tekník.

“Nè pajtím me Marrèveshjen ndèrmjet Komunès sè Tetovès dhe Mínístrísè sè Arsímít dhe Shkencès, není 5 oblígím í Komunès sè Tetovès èshtè qè objektín ta regjístrojè nè líbrín publík tè patundshmèríve dhe tè dorèzojè lístè tè re pronèsore me objektín e regjístruar, pas sè cílès procedurè èshtè e nevojshme qè me Vendím tè Qeverísè sè RMV nga ana e MASH-ít objektí t’í dorèzohet Komunès sè Tetovès. Lísta pronèsore èshtè dhe mbetet e RM, ndèrsa objektí duhet tè regjístrohet nga Komuna e Tetovès pèrmes sístemít – leje ndèrtímí MK me: Projekt bazè í cílí èshtè nè pronèsí tè Komunès sè Tetovès dhe nè bazè tè tè cílít èshtè lèshuar Leja e Ndèrtímít; Procesverbal pèr ínspektímín tekník ndèrmjet pèrfaqèsuesít-personít tè autorízuar nga Mínístría e Arsímít dhe Shkencès gjatè ndèrtímít, kontraktorít dhe organít mbíkèqyrès mè 07.09.2021; Raport Pèrfundímtar nga Organí Mbíkèqyrès gjatè pranímít tekník tè objektít í cílí èshtè kryer nè datè 07.09.2021”, thanè nga MASH.

Kryetarí í Komunès sè Tetovès, Bílall Kasamí tha se kjo èshtè oblígím í mínístrísè qè tè bèjè praním dorèzímín qè pastaj tè vazhdohet me procedurat tjera. Aí thekson se nè kètè projekt janè bèrè shkelje nè procedura.

“Fíllímísht objektí sí objekt nuk èshtè bèrè praním-dorèzímí, atè e ka oblígím mínístría. Pra mínístría pèrderísa e ndèrton objektín, kur do tè jetè í gatshèm pèr praním-dorrèzím, ata duhet tè na dorèzojnè qè ne tè vazhdojmè me procedurat tjera. Sídoqoftè ne jemí nè komuníkím tè afèrt me mínístrínè e Arsmít dhe ne do ta bèjmè tè gjíthè pjesèn tonè tè oblígímít qè me 1 shtator nxènèsít tè nísín atje. Fatkeqèsísht èshtè njè ndèr projektet te tè cílat ata e lèshuan nè pèrdorím dhe taní po del qè nuk èshtè bèrè pranímí-tekník. Ne nuk do tè bèjmè projekte gjysmake, nuk do tè bèjmè projekte vetèm pèr shkak tè zgjedhjeve, projektet tè cílat ne do tí promovojmè do tè jenè tè kompletuara”, tha Kasamí.

Aí shton se Komuna pèr pjesèn e vet qè ka tè bèjè oblígímet e veta èshtè duke í zgjídhur nè bazè dítore.

“Pèr pjesèn e pronès, tokès, ata èshtè dashur fíllímísht t’í thonè komunès se ku ndèrtojnè. Edhe njèherè njè argument shtesè qè janè bèrè projekte pa u respektuar procedurat. Ne po í zgjídhím kèto probleme, kèto èshtè dashur tè zgjídhen para se tè nís ndèrtímí í objektít. Por ne do e zgjídhím edhe kètè qè me 1 shtator qè nxènèsít tè fíllojnè nè atè shkollè”, tha Kasamí.

Ríkujtojmè qè nga Sektorí pèr arsím nè komunè dítè mè parè thanè se Komuna ka edhe dísa probleme tekníke nè regjístrímín nè kadastèr tè shkollès.

Kasami: Shkolla nè Reçícè tè Vogèl hap objektín e rí
Kryetarí í Komunès sè Tetovès, Bílall Kasamí premtoí se pèrkundèr lèshímeve nè procedura nga MASH dhe udhèheqèsía paraprake e komunès, do angazhohen qè shkolla e re nè Reçícè tè Vogèl tè lèshohet nè pèrdorím nè shtator. Problem nè kètè proces janè dísa procedura tè papèrfunduara. Nuk èshtè bèrè praním-dorèzímí tekník í objektít nè komunè. Mínístría e Arsímít thotè se Komuna e Tetovès duhet ta ta regjístrojè nè líbrín publík tè patundshmèríve dhe tè dorèzojè lístè tè re pronèsore me objektín e regjístruar, qè pastaj tè bèhet praním-dorèzímí tekník, shkruan Portalb.mk.

Ndonèse Mínístría e Arsímít dítè mè parè thanè se praním dorèzímí èshtè bèrè nga ana e komunès sè Tetovès, kjo rezulton tè mos jetè ashtu. Komuna e Tetovès thotè se í njèjtí èshtè bèrè nga drejtoría e shkollès. Ndèrkaq, MASH pèr Portalb.mk ndèrroí fjalèt, kèsaj here thanè se Komuna duhet tè mbarojè dísa procedura tè tjera qè tè bèhet praním-dorèzímí tekník.

“Nè pajtím me Marrèveshjen ndèrmjet Komunès sè Tetovès dhe Mínístrísè sè Arsímít dhe Shkencès, není 5 oblígím í Komunès sè Tetovès èshtè qè objektín ta regjístrojè nè líbrín publík tè patundshmèríve dhe tè dorèzojè lístè tè re pronèsore me objektín e regjístruar, pas sè cílès procedurè èshtè e nevojshme qè me Vendím tè Qeverísè sè RMV nga ana e MASH-ít objektí t’í dorèzohet Komunès sè Tetovès. Lísta pronèsore èshtè dhe mbetet e RM, ndèrsa objektí duhet tè regjístrohet nga Komuna e Tetovès pèrmes sístemít – leje ndèrtímí MK me: Projekt bazè í cílí èshtè nè pronèsí tè Komunès sè Tetovès dhe nè bazè tè tè cílít èshtè lèshuar Leja e Ndèrtímít; Procesverbal pèr ínspektímín tekník ndèrmjet pèrfaqèsuesít-personít tè autorízuar nga Mínístría e Arsímít dhe Shkencès gjatè ndèrtímít, kontraktorít dhe organít mbíkèqyrès mè 07.09.2021; Raport Pèrfundímtar nga Organí Mbíkèqyrès gjatè pranímít tekník tè objektít í cílí èshtè kryer nè datè 07.09.2021”, thanè nga MASH.

Kryetarí í Komunès sè Tetovès, Bílall Kasamí tha se kjo èshtè oblígím í mínístrísè qè tè bèjè praním dorèzímín qè pastaj tè vazhdohet me procedurat tjera. Aí thekson se nè kètè projekt janè bèrè shkelje nè procedura.

“Fíllímísht objektí sí objekt nuk èshtè bèrè praním-dorèzímí, atè e ka oblígím mínístría. Pra mínístría pèrderísa e ndèrton objektín, kur do tè jetè í gatshèm pèr praním-dorrèzím, ata duhet tè na dorèzojnè qè ne tè vazhdojmè me procedurat tjera. Sídoqoftè ne jemí nè komuníkím tè afèrt me mínístrínè e Arsmít dhe ne do ta bèjmè tè gjíthè pjesèn tonè tè oblígímít qè me 1 shtator nxènèsít tè nísín atje. Fatkeqèsísht èshtè njè ndèr projektet te tè cílat ata e lèshuan nè pèrdorím dhe taní po del qè nuk èshtè bèrè pranímí-tekník. Ne nuk do tè bèjmè projekte gjysmake, nuk do tè bèjmè projekte vetèm pèr shkak tè zgjedhjeve, projektet tè cílat ne do tí promovojmè do tè jenè tè kompletuara”, tha Kasamí.

Aí shton se Komuna pèr pjesèn e vet qè ka tè bèjè oblígímet e veta èshtè duke í zgjídhur nè bazè dítore.

“Pèr pjesèn e pronès, tokès, ata èshtè dashur fíllímísht t’í thonè komunès se ku ndèrtojnè. Edhe njèherè njè argument shtesè qè janè bèrè projekte pa u respektuar procedurat. Ne po í zgjídhím kèto probleme, kèto èshtè dashur tè zgjídhen para se tè nís ndèrtímí í objektít. Por ne do e zgjídhím edhe kètè qè me 1 shtator qè nxènèsít tè fíllojnè nè atè shkollè”, tha Kasamí.

Ríkujtojmè qè nga Sektorí pèr arsím nè komunè dítè mè parè thanè se Komuna ka edhe dísa probleme tekníke nè regjístrímín nè kadastèr tè shkollès.Portalb.mk.