Grúbí: “Në Çarshí të Shkúpít përjètësohèt èmrí í Úkshín Hotít”

Zëvèndëskryètarí í parë í Qèvèrísë së Rèpúblíkës së Maqèdonísë së Vèríút, Artan Grúbí bashkë mè kryètarín Alí Ahmètí, znj. Myrvètè Hotí, drèjtorín è ÍTSHKSH-së Skèndèr Asaní dhè kryètarín è Komúnës së Çaírít Vísar Ganíú kanë shpalosúr pllakën mè èmrín è kolosít të mèndímít dhè vèprímít progrèsív kombëtar, Úkshín Hotít që do ta mbajë zyrtarísht një nga rrúgët më të frèkúèntúara të Çarshísë së Vjètër të Shkúpít.

Baby Boo

“23 vjèt kanë kalúar nga zhdúkja è tíj fízíkè, por è pazhdúkshmè, è përjètshmè sí oríèntím në ndërgjègjèn è kombít mbètí ídèologjía è tíj progrèsívè për ídèalèt kombëtarè të lírísë dhè përparímít. Falèmíndèrím èdhè Agjèncísë Shtètërorè të Arkívavè të Kosovës që mè èkspozítën “Bëjè osè vdís” na è rífrèskoí kújtímín për vèprímtarínë frymëzúèsè të Úkshín Hotít. Qoftë í përjètshëm kújtímí për atdhèdashúrínë è tíj!”, ka shkrúar Grúbí.