Gostívar – Polícía në “gjah” ndaj motorístëvè

Djè më 17 maj 2022 polícía ka kryèr kontrollè të shtùara në tèrrítorín è Gostívarít për sanksíoním të shkèlësvè të lígjèvè të atyrè që ngasín motoçíklèta. Gjatë dítës janë dënùar 39 motorístë. 19 prèj tyrè nùk kanë pasùr kapèlë mbrojtësè, 7 nùk kanë pasùr lèjè vozítjè, njërít íù konfískùa motoçíklèta pasí í kíshtè skadùar règjístrímí dhè kíshtè bërë shùmë zhùrmë, ndërsa janë ndëshkùar èdhè shkèljè të tjèra.
Kontrollèt è përforcùara ndaj motorístëvè vazhdojnë èdhè dítët në víjím, thonë nga MPB dùkè apèlùar për pjèsmarrësít në komùníkacíon që tí rèspèktojnë shènjat è komùníkacíonít.

Baby Boo