DW nxjerr tjera dokumente për spitalin modular në Tetovë, ja kush ka nënshkruar

“Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social” i spitalit modular në Tetovë, për të cilin komuna njoftoi dje se nuk janë kompetent, është postuar në faqen e saj të internetit.

Dokumenti që rregullon obligimet dhe kompetencat lidhur me spitalin modular në qytet është i postuar në faqen e internetit të Komunës së Tetovës. Dokumenti, në origjinal në gjuhën angleze, i njëjti i publikuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, u mor nga komuna e Tetovës më 16 tetor 2020. DW kontrolloi përmbajtjen e dokumentit, i cili është në formatin PDF, dhe përcaktoi se ka përmbajtje identike. Nga publikimi i këtij teksti, DW shkruan se ende nuk kanë një shpjegim nga komuna pse kanë publikuar dokumentin, nëse ata nuk kishin juridiksion mbi të.

Komuna pretendoi dje se nuk ka juridiksion mbi spitalin dhe iu referua ndryshimeve në Ligjin për Ndërtim të bëra nga qeveria në Nëntor të vitit 2020.

Plani për menaxhimin dhe mbikëqyrjen e spitalit modular të Tetovës

“Në këtë drejtim, ju informojmë se në bazë të ndryshimeve të fundit në Ligjin për Ndërtim (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore Nr. 279 të 24.11.2020) në nenin 4 citojmë artikullin: në nenin 74 në paragrafin ( 2) pas fjalëve: “Vendimi nxirret nga organi i administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në fushën e planifikimit hapësinor”, shtohen fjalët: dhe vendimi lëshohet nga Ministria e Shëndetësisë “.

Kompetencat
Komuna pretendon se kompetenca për spitalin modular ishte vetëm në Ministrinë e Shëndetësisë dhe autoritetet e tjera qendrore.
“Inspektorët komunal nuk kanë autoritetin për të kryer kontrolle në objektet dhe ndërtesat e veçanta të kategorisë së parë. “Sistemet e sigurisë dhe shuarjes së zjarrit dhe kontrolli i funksionalitetit të tyre janë gjithashtu nën juridiksionin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve të tjera në nivel qendror”, thuhet në reagimin e Komunës së Tetovës.
“Lidhur me instalimet e ujësjellësit dhe kanalizimeve, ju informojmë se ato ishin në kompetencë për ndërtim nga kontraktori, dhe komuna vetëm i lidhi ato.”

Baby Boo