Drejtori i shkollës fillore në Kumanovë do ta pësojë?!


Gjykata e Apelit e konfirmoi vendimin e Gjykatës së shkallës së parë të Kumanovës se një punonjëse të shkollës fillore iu kishte shkelur e drejta për mundësi dhe trajtim të barabartë, domethënë ajo ishte diskriminuar në bazë të statusit të familjes, familjes dhe statusit martesor, ose prindësisë (shtatzënisë).

Paditësja e cila ishte e punësuar në shkollë fillore, paraqiti mosmarrëveshjen për trajtim diskriminues nga drejtori i shkollës. Në të vërtetë, prokurori, së bashku me disa kolegë të tjerë, kanë plotësuar kushtet për transformimin e lidhjes së punës nga një periudhë fikse në një kohë të pacaktuar, për shkak të së cilës nga ana e shkollës u kërkua transformi i lidhjes së punës së tyre. Menjëherë pasi paditësi njoftoi se ishte shtatzënë, kërkesa e saj për transformim të lidhjes së punës u tërhoq, ndërsa kërkesat e kolegëve të tjerë nuk u bënë.

Gjykatat e shkallës së parë dhe të dytë konfirmuan se duke tërhequr kërkesën për transformimin e punësimit të paditëses nga një periudhë e pacaktuar fikse, për shkak të faktit se ajo ishte shtatzënë, të pandehurit vepruan në kundërshtim me nenin 6 dhe nenin 9 të paragrafit 1 të Ligjit të Punës dhe ka shkelur të drejtën e paditëses për mundësi të barabarta dhe trajtim të barabartë, domethënë ata kanë kryer diskriminim, njofton Shoqata e Avokatëve të Rinj të Maqedonisë.

Të pandehurit nuk arritën të dëshmojnë një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm ndaj sjelljes kundër të paditëses

Baby Boo