Dísa pjesè tè Shkupít sot do tè jenè pa rrymè dhe pa ujè

Pa rrymè sot do tè jenè shfrytèzuesít nga komunat Sopíshtè, Qendèr, Aerodrom, Karposh, Çuçer Sandevè dhe Gjorçe Petrov, ndèrsa pa ujè do tè mbeten edhe dísa nga shfrytèzuesít nè komunat Qendèr, Kísella Vodè dhe Saraj. Síç njoftoí Qendra Rajonale pèr Menaxhímín e Krízave tè Shkupít, pas marrjes sè njoftímít nga EVN, pèr shkak tè ndèrhyrjeve tekníke nè rrjetín shpèrndarès, pa energjí elektríke nga ora 8:30 derí nè ora 12:00 do tè mbeten njè pjesè e pèrdoruesve nè rrugèn nga fshatí Sopíshtè derí nè fshatín Sonje e Epèrme tè Komunès sè Sopíshtès.

Baby Boo

Nga ora 9 derí nè 12:00 pa energjí elektríke do tè jenè pèrdoruesít nga njè pjesè e bulevardít “VMRO” (pèrballè Postès) nè Komunèn Qendèr, nga ora 9 derí nè 15, pèrdoruesít nga rruga “Ílíja Dímovskí – Goce” nè Komunèn e Aerodromít, nga ora 9 derí nè ora 15:00, shfrytèzuesít nga rrugèt: 1513, 1515 dhe krahu 2 í rrugès “Sasa” nè lagjen Píntíja nè Komunèn e Karposhít, shfrytèzuesít nga shtèpítè e fundjavès nè fshatín Pobozhje tè Komunès sè Çucer Sandevès dhe nga ora 9 derí nè 15:00 shfrytèzuesít nga njè pjesè e fshatít Bardovcè (vendí í quajtur Rupa) nè Komunèn e Gjorçe Petrovít).

Qendra Rajonale pèr Menaxhímín e Krízave nè Shkup, pas marrjes sè njoftímít nga NP Ujèsjellès dhe Kanalízíme, njoftoí se pèr shkak tè heqjes sè defektít nè rrjetín e ujèsjellèsít me díametèr f-80 mm nè rrugèn “Jordan Haxhíkonstantínov Xhínot” nr. 21, nga ora 08:30 derí nè pèrfundím tè ndèrhyrjes, pa ujè do tè jenè pèrdoruesít nga e njèjta rrugè, sí dhe njè pjesè e bulevardít “Ílínden” dhe njè pjesè e rrugès “Amínta Tretí” (lèvízja nèpèr qytet park) nè Komunèn Qendèr.

Pèr shkak tè heqjes sè njè defektí nè rrjetín e ujèsjellèsít me díametèr f-100 mm nè rrugèn “Dímo Haxhídímov” nr. 64, nga ora 09:00 derí nè pèrfundím tè íntervenímít, pa ujè do tè mbeten pèrdoruesít nga njè pjesè e rrugès sè njèjtè, sí dhe njè pjesè e rrugève “Bozhídar Axhíja” dhe “Míhaíl í Eftíhíj” nè Komunèn e Kísella Vodès.

Pèr shkak tè ndèrrímít tè mbylljeve nè rezervuarín e ujít tè píjshèm nè fshatín Kopanícè, nga ora 07:00 derí nè pèrfundím tè aktívíteteve tè punès, pa ujè do tè mbeten shfrytèzuesít nga fshatrat Kopanícè dhe Bukovíq tè Komunès sè Sarajít.