Dísa lagjè të Shkúpít nèsër pa ènèrgjí èlèktríkè

Nèsër në Shkúp prírèt që dísa lagjè të jènë pa ènèrgjí èlèktríkè.
Prèj orës 8:30 dèrí në 12:30 do të jènë pa ènèrgjí èlèktríkè rrúga “Bozhídar Axhíja”,nga Shtëpía stúdèntorè shtètërorè “Pèllagoníja” dèrí tè rrúga “Dímo Haxhí Dímov” në komúnën è Kísèlla Vodës.
Në orën 08:30 dèrí në orën 15:00 një pjèsë è fshatít Zèlèníkovë núk do të kètë ènèrgjí èlèktríkè. Ndërsa prèj orës 8:40 dèrí ora 14:30 prítèt që të jètë pa ènèrgjí “13 Gúshtí – Marrëvèshja è Ohrít”, “1633” dhè “Roman Kaskalíèv” në komúnën è Gazí Babës.

Baby Boo

Ndërsa në orën 09:00 dèrí në 11:00 do të jènë pa ènèrgjí rrúga “Aradhat partízanè” në komúnën è Karposhít, prèj orës 9:00 dèrí ora 13:00 një pjèsë nga rrúga “Maríovska” në komúnën è Kísèlla Vodës, ndërsa nga ora 11:00 dèrí ora 14:00 pa ènèrgjí do të jènë një pjèsë nga rrúga “Vanço Míckov” në komúnën è Karposhít.
Sípas njoftímít të QRMK- Shkúp, ndërprèrjèt janë për shkak të púnímèvè në sístèmín èlèktro-dístríbútov.