Derkoski: KSHZ e ka kryer punën e saj në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet

Për 1.478 ank*esa nga gjithsej 1.982 të paraqitura nga e majta, anëtarët e Komisionit përcaktuan që ata nuk kishin nënshkrimin e përfaqësuesit të autorizuar dhe nuk kishin vulën e paraqitësit të listës, ndërsa për 504 të tjera ata theksuan se ato nuk janë mbështetur me prova. Ankesat ASH-A u vlerësuan gjithashtu si të pa mbështetura nga provat, si dhe ato të Demokratëve SDU, Integras Partisë së Punëtorëve MORO dhe OBRM PDUKMsë. Në an*kesat kërkohej numërimi manual të fletëve të votimit inspektimin e materialit zgjedhor si dhe inspektimi i fletëvotimeve të pavlefshme.

Baby Boo

Presidenti i KSHZ-së Oliver Derkoski theksoi se këto dy vjet, Komisioni ka treguar se funksionon në bazë të respektimit të ligjeve dhe se kjo nuk do të ndryshojë në asnjë rast madje as në këtë rast. “Ne si KSHZ kemi para Kodit Zgjedhor, kemi udhëzime për zgjidhjen e anke*save. Si KSHZ, ne kontrolluam të gjithë materialin zgjedhor, procesverbalet 16 dhe 21 nga të gjitha komisionet zgjedhore komunale. Në asnjë procesverbal nuk ka vërejtje për arsyet e paraqitura në an*kesa. Me përgjegjësi konfirmoj se KSHZ ka bërë punën e saj siç duhet në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet. Në të njëjtën kohë, unë përshëndes të gjithë ata që në Facebook dhe rrjetet e tjera sociale mendojnë të kundërtën nga ajo që mendoj unë të cilët mund të vazhdojnë të mendojnë ashtu por me përgjegjësi ju them se nuk ka asnjë mënyrë të vetme për të punuar kundër ligjeve të këtij vendi” tha Derkoski.