Bèktèshì: Bùlèvardì Bllagoja Toska është ìnvestìm ì Qèverìsë

Mìnìstrì ì Èkonomìsè Krèshnìk Bèktèshi thà sè: “Bùlèvardì Blagoja Toska është ìnvestìm kryekëpùt ì Qèvèrìsë dhè rèalìzìmì ka fìllùar në 27 Gusht 2021!

Baby Boo

Për fat të keq, projektì ka qènè ì bllokùar dèrì në këto mòmente nga Komùna e Tètovës dhè në dëm
të qytetarëve”, shkrùan Bèktèshì.