Arkin Jahiji: “Parku në qendër të Miletinës do të shndrrohet në “Park të Luleve””


Arkin Jahiji:
Parku në qendër të Miletinës do të shëndrohet në “Park të Luleve” 🍀
✅ “Parku i Luleve” bashkë me “Jarugën” do të marrin formën më të bukur 🍀